客語白話字聖經試讀版【前期文章索引】

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 tsông_03 Yâ-sû Yî-hó Yit-ke Lûng-á ke Ngìn

2014.04.13

7:31 Yâ-sû yu tshut-lòi Thai-ngì fu-khiun ke thi-fông, kîn-ko Sî-tun, tui Sṳ̍p-yip tsón-to Kâ-li-li-fù.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 tsông_02 Yit-ke Ngoi-pâng Fu-ńg ke Sin-sîm

2014.04.06

7:24 Yâ-sû tshiùng ke thi-fông lì-khôi, tshiu ngi̍p Thai-ngì-sàng fu-khiun ke thi-fông, Kì he̍t tshai yit-ke ngìn-kâ, mò oi pûn ngìn tî, m̀-ku yún-tshòng m̀-he̍t.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 tsông_01 Tsú-siên ke Tshòn-thúng

2014.03.30

7:1 Fap-li-soi-ngìn lâu kí-ke tui Yâ-lu-sat-lâng lòi ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lòi kien Yâ-sû.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 tsông_06 Yî-hó Kiet-nì-sat-le̍t ke Phiang-ngìn

2014.03.23

6:53 Kì-têu ko-liáu fù, tshiu to Kiet-nì-sat-le̍t sông-ngan.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 tsông_05 Yâ-sû Hàng Suí-mien

2014.03.16

6:45 Liá-ke sṳ yî-heu, Yâ-sû tshiu tshuî Kì-ke mùn-thù sông-sòn, siên ko-hi tui-mien ke Pak-soi-thai, tén Kì hêm tsung-ngìn tsón-hí.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 tsông_04 Pûn Ńg-tshiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2014.03.09

6:30 Sṳ́-thù to-tsón-lòi tshîn-tshiu Yâ-sû, tshiu tsiông kì-têu yit-tshiet só hàng ke, tshiòn-phu po pûn Kì tî.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 tsông_03 Sṳ̂-sé Yok-hon Ko-sṳ̂n

2014.03.02

6:14 Hî-li̍t-vòng tshiu thâng-tó kuân-he Yâ-sû yit-tshiet ke sṳ,yîn-vi Yâ-sû ke miàng-sâng tshòn-to tak só-tshai; tshiu yû ngìn kóng : “Hàng sé-lî ke Yok-hon fán-sâng, ku-só tshâi-khién kì lòi hàng liá-têu sṳ̀n-tsiak.”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 tsông_02 Yâ-sû Tshâi-khién Sṳ̍p-ngi-ke Ho̍k-sâng

2014.02.23

6:7 Yâ-sû hêm Kì sṳ̍p-ngi ke ( mùn-thù ) lòi, tshiu phai kì-têu lióng-sà lióng-sà khiung-ha tshut-hi; pûn kì-têu yû khièn-piang lòi kiuk sià-lìn;

Mâ-khó Fuk-yîm thi 6 tsông_01 Nâ-sat-le̍t-ngìn Khî-tshie̍t Yâ-sû

2014.02.16

6:1 Yâ-sû tshiùng ke thi-fông lì-khôi, lòi-to tshṳ-kâ ke kâ-hiông; Kiâ mùn-thù thèn-tén Kì.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 5 tsông_02 Ya̍p-lû ke Moi-é lâu Hiet-leu ke Fu-ngìn-kâ

2014.02.09

5:21 Yâ-sû yu tshô-sòn to fù ke-phién, yû yit-thai-khiùn ngìn lòi tshîn-tshiu Kì.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 5 tsông_01 Yâ-sû Yî-hó Sià-lìn Fu-sṳ̂n ke Ngìn

2014.02.02

5:1 Kì-têu tshiu lòi to Kâ-li-li-fù tui-mien ke-phién, Kiet-lâ-sêm-ngìn ke thi-fông.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 tsông_06 Yâ-sû Phìn-thin Fûng-long

2014.01.26

4:35 Ke ngit lìm-am, Yâ-sû tui mùn-thù kóng : “Lòi hi fù ke-phién.”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 tsông_05 Tsúng-tsṳ́ Tsóng-thai ke Pí-yi

2014.01.19

4:26 Yâ-sû yu kóng: “Song-tsú ke kuet tshiong yit-ke ngìn ve-tsúng tshai thi-song.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 tsông_04 Téu-tái-hâ ke Tên

2014.01.12

4:21 Yâ-sû yu tui kì-têu kóng : “Yû má-ngìn tiám-tên , nâ-lòi piong tshai têu-tái-hâ, ya-he mìn-tshòng-hâ, tshièn m̀-he oi piong tshai tên-thòi-táng mâ?

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 tsông_03 Kié-sṳt Ve-tsúng ke Pí-yi

2014.01.05

4:13 Ya-sû tui kì-têu kóng : “Liá-ke pí-yi ngì-têu he m̀ mìn-pha̍k mâ? Án-ngiòng ngióng-pân voi mìn-pha̍k yit-tshiet ke pí-yi nò?

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 tsông_02 Pí-yi ke Muk-tit

2013.12.29

4:10 Yâ-sû tân-tshiang yit-sà ke sṳ̀-heu, thèn Kì ke ngìn lâu sṳ̍p-ngi mùn-thù mun Kì liá-têu pí-yi ke yi-sṳ.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 tsông_01 Ve-tsúng ke Pí-yi

2013.12.22

4:1 Yâ-sû yu tshai Kâ-li-li fù-sùn kau-hiun ngìn; yû yit thai-khiùn-ngìn tshṳ-si̍p, sióng-oi tshîn-tshiu Kì, ku-só Yâ-sû sông-sòn hi tshô-tén. Sòn thìn tshai fù-tsûng, tsung-ngìn tshiòn-phu khî tshai fù ke sùn-thèu.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 tsông_05 Yâ-sû ke Mû-tshîn lâu Hiûng-thi

2013.12.15

3:31 Yâ-sû ke â-mê lâu Kì-ke ló-thâi lòi, khî tshai ngoi-poi, tshiu ham ngìn hàng tshièn hi hêm Kì.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 tsông_04 Yâ-sû lâu Phe̍t-sî-puk

2013.12.08

3:20 Yâ-sû ngi̍p hi vuk-tú; yu yû yit-thai-khiùn ngìn lòi tshi-si̍p, hoi kì-têu oi sṳ̍t-fan ke sṳ̀-kiên ya mò.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 tsông_03 Yâ-sû Kién-sién Sṳ̍p-ngi-ke Sṳ́-thù

2013.12.01

3:13 Yâ-sû sông hi sân-táng, seu-si̍p Kì tshṳ-kâ só oi ke ngìn lòi thèn Kì, kì-têu tshiu hi to Kì mien-tshièn.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 tsông_02 Fù-piên ke Yit Thai-khiùn Ngìn

2013.11.24

3:7 Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù tshiu lì-khôi ke-vi hi-to Kâ-li-li-fù ke-phién hi, yû yit-thai-khiùn ngìn thèn-tén kì-têu, liá-têu ngìn he tui Kâ-li-li,Yù-thai,

Mâ-khó Fuk-yîm thi 3 tsông_01 Yî-hó Sú Khiò-thet ke Ngìn

2013.11.17

3:1 Yâ-sû yu ngi̍p fi-thòng; ke-vi yû yit-ke ngìn, yit-kî sú khiò-thet.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 tsông_04 Ôn-sit-ngit ke Mun-thì

2013.11.10

2:23 Yâ-sû tshai Ôn-sit-ngit tshiùng ma̍k-thièn kîn-ko; Kià mùn-thù ya thùng Kì khiung-ha hàng, tshiu yit-phién hàng yit-phién lo̍t ma̍k-tshon.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 tsông_03 Kim-sṳ̍t ke Mun-thì

2013.11.03

2:18 Sṳ̂-sé Yok-hon ke mùn-thù lâu Fap-li-soi-ngìn tông tshai ke-vi kim-sṳ̍t; kì-têu lòi mun Yâ-sû kóng : “Sṳ̂-se2Yok-hon ke mùn-thù lâu Fap-li-soi-ngìn kim-sṳ̍t, Ngì-ke mùn-thù mò kim-sṳ̍t, he ngióng-pân nò?”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 tsông_02 Yâ-sû Fû-seu Li-vi

2013.10.27

2:13 Yâ-sû yu to-tsón Kâ-li-li fù-piên; tsung-ngìn lòi tshîn-tshiu Kì, Yâ-sû tshiu kau-hiun kì-têu.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 2 tsông_01 Yâ-sû Yî-hó Thân-fûng ke Phiang-ngìn

2013.10.20

2:1 Kí ngit heu, Yâ-sû yu ngi̍p Kâ-pak-nùng-sàng, thai-kâ thâng-kóng Kì tshai vuk-hâ ke sêu-sit,

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 tsông_07 Yâ-sû Yî-hó Mà-fùng Phiang-ngìn

2013.10.13

1:40 Yû yit-ke mà-fùng phiang-ngìn lòi khiù Kì, khuí-lo̍k-hi tui Kì kóng : “Ngì he hén, tshiu sṳ́ ngài tshiang-li.”

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 tsông_06 Tshai Kâ-li-li Tshòn-tho

2013.10.06

1:35 Thièn màng kông, thi-ngi-ngit tá-tsó, Yâ-sû tshiu hong-tshòng, tshut-hi to khóng-yâ, tshai ke khì-tó.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 tsông_05 Ya-sû Yî-hó Tshin Tô Phiang-ngìn

2013.09.29

1:29 Kì-têu yit tshut-hi fi-thòng, tshiu thùng Ngâ-kok lâu Yok-hon, ngi̍p Sî-mùn lâu Ôn-tet-lie̍t ke vuk-kâ.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 tsông_04 Yit-ke Sià-lìn Fu-sṳ̂n ke Ngìn

2013.09.22

1:21 Kì-têu ngi̍p Kâ-pak-nùng; Yâ-sû tsit-sṳ̀ tshai Ôn-sit-ngit ngi̍p fi-thòng lòi kâu ngìn.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 tsông_03 Yâ-sû Fû-seu Si-ke Tá-ǹg ke Ngìn

2013.09.15

1:14 Yok-hon pûn-ngìn tshut-mai yî-heu. Yâ-sû lòi-to Kâ-li-li, siên-tshòn Song-tsú ke fuk-yîm.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 tsông_02 Yâ-sû Liâng Sé-kî lâu Su Sṳ-tham

2013.09.01

1:9 Tshai mò kí-kiú yî-heu, Yâ-sû tshiùng Kâ-li-li-sén ke Nâ-sat-le̍t lòi, Kì tshai Yok-tan-hò su Yok-hon ke sé-lî.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 1 tsông_01 Sṳ̂-sé Yok-hon ke Tshòn-tho

2013.08.25

1:1 Song-tsú ke Lai-é, Yâ-sû Kî-tuk ke fuk-yîm he án-ngiòng khôi-sṳ́ ke.

Má-thai Fuk-yîm thi 28 tsông_03 Yâ-sû Tshâi-phai Ho̍k-sâng

2013.07.07

28:16 Tsúng-he sṳ̍p-yit-ke mùn-thù, tshiu-hi Kâ-li-li, to Yâ-sû só lâu kì-têu fûn-fu ke sân-táng.

Má-thai Fuk-yîm thi 28 tsông_02 Vi-pîn ke Po-ko

2013.06.30

28:11 Fu-ngìn-kâ hi ke sṳ̀-tsiet, khon-â! Yû-têu tsóng fùn-mu ke pîn-é ngi̍p sàng-tú, tsiông liá-ke sṳ-tshìn tshiòn-phu po pûn tsi-sṳ̂-tsóng tî.

Má-thai Fuk-yîm thi 28 tsông_01 Yâ-sû Fu̍k-fa̍t

2013.06.23

28:1 Ôn-sit-ngit ko-hi, lî-pai-ngit thiên-mùng-kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â lâu phe̍t-ke Mâ-li-â hi khon Kì-ke mu-thi.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_09 Tsóng Fùn-mu ke Vi-pîn

2013.06.16

27:62 To thi-ngi-ngit, tshiu-he lî-pai-liuk ke tsêu-sṳ̀n, tsung tsi-sṳ̂-tsóng lâu Fap-li-soi-ngìn khiung-ha hi kien Pí-lâ-tô,

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_08 Yâ-sû ke Ôn-tsong

2013.06.09

27:57 Lìm-àm-é ke sṳ̀, yû yit-ke yû-tshièn-ngìn miàng ôn-tso Yok-sit, tshiùng Â-li-mâ-thai lòi, kì ya-he Yâ-sû ke mùn-thù.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_07 Yâ-sû ke Sí

2013.06.02

27:45 Tông-tsu ke sṳ̀, thiên-vû thi-am, thai-yok yû sâm-tiám-tsûng kiú.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_06 Yâ-sû Pûn ngìn Tâng Sṳ̍p-sṳ-ka

2013.05.26

27:32 Kì-têu tshut-lòi ke sṳ̀, tshiu tshìm-tó yit-ke Kú-li-nai-ngìn, miàng ôn-to Sî-mùn, tshiu khiòng-pet liá-sà hi pà Yâ-sû ke sṳ̍p-sṳ-ka.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_05 Pîn-é Hi-nung Yâ-sû

2013.05.19

27:27 Ke-sṳ̀, tsúng-tuk ke pîn-é tai Yâ-sû ngi̍p tsúng-tuk-fú, tshiòn-tshui si̍p-ha̍p tshai Kì tsû-vì.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_04 Pûn ngìn Phan Sí-hìn

2013.05.12

27:15 Tak-ngièn Yì-ye̍t-tsiet, tsúng-tuk voi tseu kuan-li vi thai-tsung piong yit-ke kì-têu só-oi ke siù-fam.

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_03 Tshai Pí-lâ-tô Mien-tshièn Su Sṳ́m-phan

2013.05.05

27:11 Yâ-sû khî tshai tsúng-tuk mien-tshièn, tsúng-tuk mun Kì kóng : “Ngì he Yù-thai-ngìn ke vòng mâ?” Yâ-sû tui kì kóng : “Liá-he ngì kóng ke.”

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_02 Yù-thai ke Sí

2013.04.28

27:3 Ke-sṳ̀ tshut-mai Yâ-sû ke Yù-thai, yit-ha khon-tó Kì su thin-tshui lé, tshiu heu-fí, tsiông sâm-sṳ̍p-tsak ngiùn-tshièn nâ tsón-hi vàn tsi-sṳ̂-tsóng lâu tsóng-ló,

Má-thai Fuk-yîm thi 27 tsông_01 Kié-sung Yâ-sû Pûn Pí-lâ-tô

2013.04.21

27:1 To thiên-kông ke sṳ̀, tsung tsi-sṳ̂-tsóng lâu mìn-kiên ke tsóng-ló, tshâm-siòng oi ngióng-pân lòi hoi Yâ-sû, lòi sat sí Kì;

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_10 Pí-tet M̀ Ngin Yâ-sû

2013.04.14

26:69 Pí-tet tshai ngoi-poi ke thìn-yen-tú tshô; yû yit-ke sṳ́-ńg lòi mun kì, kóng : “Ngì ya-he lâu Kâ-li-li ke Yâ-sû khiung-ha ke.”

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_09 Tshai Ngi-fi Su Sṳ́m-phan

2013.04.07

26:57 Tsok Yâ-sû ke ngìn tai Kì hi thai tsi-sṳ̂-tsóng Kâi-â-fap ke-vi, ke-têu Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu tsóng-ló yí-kîn tshi-si̍p tshai ke-vi.

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_08 Yâ-sû Pûn ngìn Tsok-hi

2013.03.31

26:47 Yâ-sû tshai ke kóng-fa ke sṳ̀-heu, khon-â! Sṳ̍p-ngi mùn-thù tông-tsûng ke Yù-thai lòi-to. Yû yit-thai-khiùn ngìn tai-tén tô-é,kun-é thùng kì khiung-ha lòi; kì-têu he tsi-sṳ̂-tsóng lâu mìn-kiên ke tsóng-ló phai-lòi ke.

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_07 Tshai Khet-sî-mâ-nì-yèn Khì-tó

2013.03.24

26:36 Ke-sṳ̀, Yâ-sû lâu mùn-thù lòi-to yit-ke thi-fông, hêm-tso Khet-sî-mâ-nî; tshiu lâu Kì-ke mùn-thù kóng : “Ngì-têu tshai liá tshô, tén Ngài hi ke khì-tó.”

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_06 Yi-ngièn Pí-tet M̀ Ngin Kì

2013.03.17

26:31 Ke-sṳ̀, Yâ-sû lâu kì-têu kóng : “Kîm-am-pû, ngì-têu tshiòn-phu voi vi-tsho̍k Ngài lòi lì-khôi Ngài; yîn-vi Sṳn-kîn yû ki-tsai kóng : ‘Ngài oi kûng-kit mu̍k-ngìn, yòng-khiùn tshiu fûn-san-thet.’

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_05 Tsú ke Vân-tshôn

2013.03.10

26:26 Kì-têu tshai sṳ̍t-fan ke sṳ̀-heu, Yâ-sû nâ hí piáng-è, siên kám-tshia Song-tsú, pak-khôi piáng-è; pûn pûn Tsung-mùn-thù, kóng : “Nâ lòi sṳ̍t; liá-ke he Ngài-ke sṳ̂n-thí.”

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_04

2013.03.03

26:17 Tshai Vù-kau-tsiet ke thèu-ngit, mùn-thù lòi tshîn-tshiu Yâ-sû, kóng :

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_03 Yù-thai Tshut-mai Yâ-sû

2013.02.24

26:14 Tshai ke sṳ̀-heu, sṳ̍p-ngi ke mùn-thù tông-tsûng yû yit-ke Kâ-lio̍k-ngìn, ham-tso Yù-thai, hi kien tsi-sṳ̂-tsóng,

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_02 Fu-ngìn Yung Hiông-yù Kò Yâ-sû

2013.02.17

26:6 Yâ-sû tshai Pak-thai-nì pot mà-fûng ke Sî-mùn vuk-hâ;

Má-thai Fuk-yîm thi 26 tsông_01Sat-hoi Yâ-sû ke Yîm-mèu

2013.02.10

26:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa yî-heu, Kì tshiu tui Kì-ke mùn-thù kóng :

Má-thai Fuk-yîm thi 25 tsông_03 Tsui-heu ke Sṳ́m-phan

2013.02.03

25:31 “Tong Ngìn-tsṳ́ tshai Kì-ke yùng-kông lâu tsung-sṳ́-tsá thùng Kì khiung-ha ke sṳ̀-heu, Kì oi tshô tshai yùng-kông ke pó-tsho-táng.

Má-thai Fuk-yîm thi 25 tsông_02 Sâm-ke Phu̍k-ngìn ke Pí-yi

2013.01.27

25:14 “Yîn-vi Thiên-kuet yu khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû yit-ke ngìn oi tshut-hi lî-hàng, hêm kì tshṳ-kâ ke phu̍k-ngìn lòi, tsiông kì só-yû ke sán-ngia̍p kâu pûn kì-têu.

Mâ-khó Fuk-yîm thi 4 tsông_06 Ke-tshoi-tsṳ́ ke Pí-yi

2013.01.26

4:30 Yâ-sû kóng: “Ngài-têu oi tsiông Song-tsú ke kuet lòi pí-yi tshiong mak-ke?

Má-thai Fuk-yîm thi 25 tsông_01Sṳ̍p-ke Se-â-moi-é ke Pí-yi

2013.01.20

25:1 Ke-sṳ̀, Thiên-kuet khó-pí liá-ke ku-sṳ: Yû sṳ̍p-ke se-â-moi-é khuan-tén yù-tên tshut-hi ngiàng-tsiap sîn-lòng.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 tsông_07 Tsûng-sîm lâu Mò Tsûng-sîm ke Phu̍k-ngìn

2013.01.13

24:45 “Án-ngiòng, má-ngìn he phu̍k-ngìn tông-tsûng tsûng-sîm yu tsîn-mìn ke nò ? Tsú-ngìn tsṳ́-phai kì kón-lî khì-thâ phu̍k-ngìn ke sṳ̀, kì tshiu tseu sṳ̀-heu lòi fûn-phi liòng-sṳ̍t ke ngìn.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 tsông_06 Oi Kín-siáng

2013.01.06

24:36 “Tsúng-he kóng-hí ke oi lòi ke ngit-è lâu sṳ̀-kiên, mò ngìn tî, thiên-táng ke sṳ́-tsá ya m̀-tî, Ngìn-tsṳ́ ya m̀-tî, tsṳ́-yû Â-pâ tî thin-thin.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 tsông_05 Vù-fâ-kó-su ke Kau-hiun

2012.12.30

24:32 “Liá-ha, ngì-têu oi tui vù-fâ-kó-su lòi ho̍k kì-ke pí-yi. Tông su-kî tsón-tshiâng, sâng-tshut sîn-ya̍p ke sṳ̀, ngì-têu tshiu tî ngie̍t-thiên voi to lé.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 tsông_04 Ngìn-tsṳ́ ke Tsai-lìm

2012.12.23

24:29 “Liá-têu tsâi-nan ke ngit-è tsṳ̂-heu, ngit-thèu tsit-sṳ̀ voi pien vû, ngie̍t-kông ya m̀-voi tsai kông, sên-é voi tshiùng thiên-táng tiet-hâ-lòi,thai-khûng ke ne-thúng ya-voi yèu-thung.

Má-thai Fuk-yîm thi 24 tsông_03 Thai Tsâi-nan

2012.12.16

24:15 “Ngì-têu khon-tó siên-tî Tan-yî-lî só kóng ke-têu ‘Fí-me̍t-sin tet-ngìn-nâu ke tûng-sî’, khî tshai sṳ̀n-sṳn ke só-tshai ke sṳ̀ (thu̍k ke ngìn tshiu-oi mìn-pha̍k liá-ki fa ke yi-sṳ),

Má-thai Fuk-yîm thi 24 tsông_02 Tsâi-nan lâu Pet-hoi

2012.12.09

24:3 Yâ-sû tshô tshai Kám-lám-sân-táng, mùn-thù am-tsûng lòi mun Kì kóng : “ Tshiáng lâu ngài-têu kóng, kí-sṳ̀ voi yû liá-têu sṳ? Ngì tsai-lìm lâu sṳ-kie ke kiet-mî, yû mak-ke seu-thèu nò?”

Má-thai Fuk-yîm thi 24 tsông_01Yi-ngièn Sṳn-thien ke Fí-me̍t

2012.12.02

24:1 Yâ-sû tui Sṳn-thien tshut-lòi, Kì-ke mùn-thù hàng-tshièn-lòi tsṳ́-tén Sṳn-thien ke kien-tsuk ham Kì khon.

Má-thai Fuk-yîm thi 23 tsông_04 Vi-tsho̍k Yâ-lu-sat-lâng Keu

2012.11.25

23:37 “Yâ-lu-sat-lâng â ! Yâ-lu-sat-lâng â ! Ngì sat-hoi siên-tî, yu yung sa̍k-thèu te̍p-sí fung tshâi-phai lòi Ngì liá-vi ke sṳ́-tsá ! Ngài oi ngióng-pân tô-pái pó-fu Ngì-ke tsṳ́-ńg, tshiong kê-mà tshi-si̍p kì-ke kê-tsṳ́ tshai yi̍t-kap-hâ yit-yong; tsúng-he ngì-têu mò-oi.

Má-thai Fuk-yîm thi 23 tsông_03 Yi-ngièn Kì-têu Voi Tù-tó ke Hìn-fa̍t

2012.11.18

23:29 “Ngì-têu Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ tshám lé ! Yîn-vi ngì-têu tshùng-kien siên-tî ke fùn-mu, tsṳ́n-lî ngi-ngìn ke pî-sa̍k,

Má-thai Fuk-yîm thi 23 tsông_02 Tsit-phi Ká-hó ke Ngìn

2012.11.11

23:13 “Ngì-têu Fap-li-soi-ngìn lâu liá-pân ká-hó ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ tshám lé ! Yîn-vi ngì-têu tshai ngìn ke mien-tshièn tsiông Thiên-kuet ke mùn kuân-hí-lòi, yîn-vi ngì-têu tshṳ-kâ m̀ ngi̍p-hi, ya m̀ oi pûn ke-têu sióng-oi ngi̍p ke ngìn ngi̍p-hi.

Má-thai Fuk-yîm thi 23 tsông_01 Tsit-phi Kîn-ho̍k Kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn

2012.11.04

23:1 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui tsung-ngìn lâu Kì-ke mùn-thù kóng,

Má-thai Fuk-yîm thi 22 tsông_05 Yû-kuân Kî-tuk ke Mun-thì

2012.10.28

22:41 Fap-li-soi-ngìn tshi-si̍p ke sṳ̀-heu, Yâ-sû mun kì-têu kóng:

Má-thai Fuk-yîm thi 22 tsông_04 Tsui-thai ke Kie-min

2012.10.21

22:34 Fap-li-soi-ngìn yit-ha thâng-tó Yâ-sû tsiông Sat-tú-kâi-ngìn tù-to tiâm-tiâm, kì-têu tshiu tshi-si̍p khiung-ha.

Má-thai Fuk-yîm thi 22 tsông_03 Fu̍k-fa̍t ke Mun-thì

2012.10.14

22:23 Tshai ke-ngit, yû Sat-tú-kâi-ngìn, kì-têu m̀ siông-sin fu̍k-fa̍t liá-khien sṳ; lòi kien Yâ-sû, mun Kì kóng:

Má-thai Fuk-yîm thi 22 tsông_02 Na̍p-soi ke Mun-thì

2012.10.07

22:15 Ke-sṳ̀ Fap-li-soi-ngìn tshut-hi tshâm-siòng oi ngióng-pân tshiùng Kì-ke fa lòi tshìm-tó pá-piang, yèn-heu hoi Kì.

Má-thai Fuk-yîm thi 22 tsông_01 Fûn-yîn Yèn-si̍t ke Pí-yi

2012.09.30

22:1 Yâ-sû en kì-têu kóng: “Ngài lòi yung pí-yi lâu ngì-têu kóng.”

Má-thai Fuk-yîm thi 21 tsông_06 Fái Thien-nùng ke Pí-yi

2012.09.23

21:33 Ngì-têu tsai thâng yit-ke pí-yi. Yû yit-ke yèn-tsú, khôi yit-fû phù-thò-yèn, tsû-vì yung lì-pâ vì-tén, yu tshai nui-tú yet yit-ke ap-tsiú-tshṳ̀, yu tso yit-ke sú-mong-thòi, yèn-heu tsiông phù-thò-yèn tsû pûn thien-núng, kì tshiu-hi phe̍t ke thi-fông.

Má-thai Fuk-yîm thi 21 tsông_05 Lióng-ke Lai-é ke Pí-yi

2012.09.16

21:28 Ngì-têu ngióng-pân siông nò? Ngài oi thâng ngì-têu ke yi-kien. Yû yit-ke ngìn yû lióng-ke lai-é, kì tui thai-ke lai-é kóng: “Lai-é â, kîm-pû-ngit hi phù- thò-yèn tso-sṳ.”

Má-thai Fuk-yîm thi 21 tsông_04 Tsṳt-mun Yâ-sû ke Khièn-piang

2012.09.09

21:23 Yâ-sû ngi̍p Sṳn-thien, tshai ke kau-hiun ngìn ke sṳ̀-heu, tsi-sṳ̂-tsóng lâu mìn-kiên ke tsóng-ló lòi kien Kì, mun kóng : “Ngì he yung mak-ke khièn-piang lòi hàng liá-têu sṳ? Tsúng-he liá-ke khièn-piang he má-ngìn pûn Ngì nò?”

Má-thai Fuk-yîm thi 21 tsông_03 Tsu-tsú Vù-fâ-kó-su

2012.09.02

21:18 Thiên-kông-ngit tá-tsó, tshai tsón-sàng ke lu-song, Yâ-sû tú-kî.

Má-thai Fuk-yîm thi 21 tsông_02 Yâ-sû Kiet-tshiang Sṳn-thien

2012.08.26

21:12 Yâ-sû ngi̍p Sṳn-thien ke sṳ̀, tsiông só-yû tshai Sṳn-thien mâi-mai ke ngìn kiuk-tshut-hi. Yâ-sû súng-vang von-tshièn ke ngìn ke tsok-è, lâu mai ngie̍t-kap-è ke ngìn ke ten-é;

Má-thai Fuk-yîm thi 21 tsông_01 Kông-yùng Ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng

2012.08.19

21:1 Kì-têu hàng voi to Yâ-lu-sat-lâng, to Pak-fap-khì, tshai Kám-lám-sân, Yâ-sû tshiu ham lióng-ke mùn-thù siên hàng,

Má-thai Fuk-yîm thi 20 tsông_04 Yî-hó Lióng-ke Mô-muk-ke

2012.05.27

Yâ-sû tshiu lìn-mén kì-têu, tshiu miâ kì-têu ke muk-tsû; kì-têu tsit-sṳ̀ tshiu khon tet-tó, heu-lòi tshiu thèn-tén Kì.

Má-thai Fuk-yîm thi 20 tsông_03, Â-mê ke Tshiáng-khiù

2012.05.20

tshai ngì-têu tông-tsûng sióng-oi tso thèu ke ngìn, tshiu thin-tsho̍k tso ngì-têu ke phu̍k-ngìn;

Má-thai Fuk-yîm thi 20 tsông_02, Yâ-sû Thi-sâm-pái Yi-ngièn Tshṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

2012.05.13

Tsúng-he tsui-mì ke tsiông-oi tso thèu-tshièn, thèu-tshièn ke voi tso tsui-mì.

Má-thai Fuk-yîm thi 20 tsông_01, Phù-thò-yèn ke Kûng-ngìn

2012.05.06

Tsúng-he tsui-mì ke tsiông-oi tso thèu-tshièn, thèu-tshièn ke voi tso tsui-mì.

Má-thai Fuk-yîm thi 19, tsông_03, Heu-sâng Tshòi-tsú ke Nàn-thì

2012.04.29

Tsúng-he yû tshin-tô tshai thèu-tshièn ke ngìn, tsiông-oi tso heu-poi; yu tshai heu-poi ke ngìn, tsiông-oi tso thèu-tshièn.

Má-thai Fuk-yîm thi 19, tsông_02, Yâ-sû Tsuk-fuk Se-ngìn-è

2012.04.22

Yâ-sû tui kì-têu kóng : M̀-he lúng-tsúng ke ngìn voi tsiap-su liá-tsúng ke fa, tsṳ́-yû tet-tó Song-ti thi̍t-phe̍t ên-su ke ngìn tsang voi.

Má-thai Fuk-yîm thi 19, tsông_01, Kuân-he Hiû-tshî ke Kau-hiun

2012.04.15

Yâ-sû tui kì-têu kóng : M̀-he lúng-tsúng ke ngìn voi tsiap-su liá-tsúng ke fa, tsṳ́-yû tet-tó Song-ti thi̍t-phe̍t ên-su ke ngìn tsang voi.

Má-thai Fuk-yîm thi 18 tsông_06, M̀ Ngiàu Ngìn ke Fái Phu̍k-ngìn

2012.04.08

Yâ-sû kóng: “Na ngì-têu m̀-hén sa-miên ngì-têu ke hiûng-thi, Ngài-ke Thiên-táng Â-pâ ya tshiu yit-thin oi án-ngiòng tui-thai ngì-têu.”

Má-thai Fuk-yîm thi 18 tsông_05, Kim-tsṳ́ lâu Phî-tsún

2012.04.01

Yîn-vi put-lun tshai nai-vi yû lióng-sâm ke ngìn fung Ngài-ke miàng lòi tshi-si̍p, Ngài ya tshai kì-têu khì-tsûng.”

Má-thai Fuk-yîm thi 18 tsông_04, Mì-lu ke Yòng Tui-thai Tso M̀-tsho̍k ke Hiûng-thi

2012.03.25

18:15 “Na-he ngì ke hiûng-thi tet-tshui ngì, ngì tshiu hi kien kì, tsṳ́-tshut kì ke m̀-tsho̍k; tsúng-he tân-tân ngì lâu kì khiung-ha ke-sṳ̀ tsang hó án-ngiòng tso. Kì ká-sṳ́ he thâng ngì ke khien-va, ngì tshiu tshùng-sîn tet-tó ngì-ke hiûng-thi.

Má-thai Fuk-yîm thi 18 tsông_03, Mì-lu ke Yòng

2012.03.18

Kì ká-sṳ́ hàn m̀ thâng, tshiu tsiông liá-khien sṳ ke thèu-mî po pûn kau-fi tî. Kau-fi kì ya m̀ thâng, tshiu hó khon kì tso ngoi-ngìn ya-he soi-kun yit-yong.

Má-thai Fuk-yîm thi 18 tsông_02, Oi Hi-tshie̍t Tshui ke Yú-fe̍t

2012.03.11

Na ngì ke yit-tsak muk-tsû sṳ́ ngì fam-tshui, tshiu yet tshut-lòi, thiú-thet kì. Séu yit-tsak muk-tsû lòi tet-tó yún-yén ke sâng-miang, kha-yàng sûng-muk hó-hó sa fit-lo̍k thi-ngiu̍k ke fó tî-poi.

Má-thai Fuk-yîm thi 18, tsông_01, Má-ngìn Tsui Ví-thai

2012.03.04

Ya put-lun má-ngìn, yîn-vi Ngài-ke miàng lòi tsiap-na̍p yit-ke tshiong liá sè-ngìn-è ke, tsit-he tsiap-na̍p Ngài.

Má-thai Fuk-yîm thi 17 tsông_03, Yâ-sû Tsai Yi-ngièn Tshṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

2012.02.26

Pí-tet kóng : “ He ngoi-kuet-ngìn,” Yâ-sû tshiu lâu kì kóng : “Ki-yèn he án-ngiòng, pún-kuet ke kûng-mìn tshiu m̀ sṳ́ na̍p-soi lè.

Má-thai Fuk-yîm thi 17 tsông_02, Yî-hó Pûn Kuí Fu-sṳ̂n ke Se-ngìn-è

2012.02.19

Yâ-sû en kóng : “Yî-li-â yit-thin oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn.”

Má-thai Fuk-yîm thi 17 tsông_01, Kói-pien Hìn-siong

2012.02.12

Yâ-sû en kóng : “Yî-li-â yit-thin oi siên lòi sṳ́ van-sṳ fu̍k-ngièn.”

Má-thai Fuk-yîm thi 16 tsông_04, Yâ-sû Yi-ngièn Tshṳ-kâ ke Sí lâu Fu̍k-fa̍t

2012.02.05

Ngài sṳ̍t-tshai lâu ngì-têu kóng : “ Khî tshai liá-vi ke ngìn, yû-têu tshai sí yî-tshièn, yit-thin voi khon-tó Ngìn-tsṳ́ lìm-to kì-têu tông-tsûng lòi tsóng-khièn.”

Má-thai Fuk-yîm thi 16 tsông_03, Pí-tet Ngin Yâ-sû He Kî-tuk

2012.01.29

Yèn-heu, Yâ-sû kim-tsṳ́ mùn-thù lâu ngìn kóng Kì tshiu he Kî-tuk.

Má-thai Fuk-yîm thi 16 tsông_02, Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke Fat-kau

2012.01.22

Mùn-thù liá-sṳ̀ tsang mìn-pha̍k Yâ-sû m̀ he ham kì-têu thì-fòng piáng-è tî-poi ke fat-kau, he oi kì-têu thì-fòng Fap-li-soi-ngìn lâu Sat-tû-kâi-ngìn ke kau-hiun.

Má-thai Fuk-yîm thi 16 tsông_01, Yêu-khiù Sṳ̀n-tsiak

2012.01.15

Yit-ke sià-ok m̀ sin ke sṳ-thoi, tshai ke yêu-khiù sṳ̀n-tsiak; tsúng-he Yok-nâ ke sṳ̀n-tsiak yî-ngoi, mò phe̍t ke sṳ̀n-tsiak hó pûn ngì-têu khon.” Yâ-sû tshiu lì-khôi kì-têu.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 tsông_05, Pûn Si-tshiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2012.01.08

Yâ-sû tshiu ham tsung-ngìn san-khôi , tshiu sông-sòn, lòi to Mâ-kâ-tân ke thi-fông.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 tsông_04, Yî-hó Kok-tsúng ke Phiang-ngìn

2012.01.01

tsung-ngìn tshiu kuî yùng-kông pûn Yî-set-lie̍t ke Song-ti.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 tsông_03, Yit-ke Ngoi-pâng Fu-ńg ke Sin-sîm

2011.12.25

Yâ-sû tshiu tui kì kóng : “Fu-ngìn-kâ â, ngì-ke sin-sîm tsṳ̂n thai ! Tseu ngì só oi ke sṳ̀n-tshiòn ngì !”Tshiu ke sṳ̀-heu, kiâ moi-é tshiu hó lè.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 tsông_02, Sṳ́ Ngìn Mò Tshiang-li ke Tûng-sî

2011.12.18

Liá-têu tsṳn-kîn voi sṳ́ ngìn mò tshiang-li. Tshiong màng sé sú tshiu lòi sṳ̍t-fan liá-têu sṳ, m̀ voi sṳ́ ngìn mò tshiang-li.

Má-thai Fuk-yîm thi 15 tsông_01, Tsú-siên ke Tshòn-thúng

2011.12.11

Yîn-vi kì-têu yung ngìn ke kuî-thin tsún-tso Ngài ke min-lin lòi kâu ngìn,kì-têu kin-pai Ngài ya he khûng-khûng.’ ”

Má-thai Fuk-yîm thi 14 tsông_04, Yî-hó Kiet-nì-sat-le̍t ke Phiang-ngìn

2011.11.27

Kì-têu tsṳ́-yû khiù Kì tsún phiang-ngìn miâ Kì ke sâm-mî ; só-yû miâ-tó ke ngìn tshiu lúng-tsúng tet-tó yî-hó.

Má-thai Fuk-yîm thi 14 tsông_03, Yâ-sû Hàng Suí-mien

2011.11.20

Tshai sòn-táng ke ngìn tshiu khuí-pai Yâ-sû, kóng : “Ngì sṳ̍t-tshai he Song-ti ke Tsṳ́.”

Má-thai Fuk-yîm thi 14 tsông_02, Pûn Ńg-tshiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2011.11.13

Sṳ̍t ke ngìn, fu-ngìn-kâ lâu se-ngìn-è yî-ngoi, thai-yok yû ńg-tshiên-sà.

Má-thai Fuk-yîm thi 14 tsông_01, Sṳ̂-sé Yok-hon ke Ko-sṳ̂n

2011.11.06

Yok-hon ke mùn-thù lòi, tsiông sṳ̂n-sṳ̂ liâng-hi mài-tsong; yèn-heu tshiu tsiông liá-khien sṳ kóng pûn Yâ-sû tî.

Má-thai Fuk-yîm thi 13 tsông_08, Sîn Khiu ke Kau-hiun

2011.10.30

Yâ-sû tshai ke-vi tshiu mò hàng tshin tô sṳ̀n-tsiak, yîn-vi kì-têu m̀-hén sin ke yèn-ku.

Má-thai Fuk-yîm thi 13 tsông_07, Tsṳ̂n-tsû ke Pí-yi + Ve-mióng ke Pí-yi

2011.10.23

tshiu fit-lo̍k kì-têu tshai fó-lù. Tshai ke-vi, kì-têu yit-thin voi thai-keu, ngâu-ngà tshiet-tshṳ́.

Má-thai Fuk-yîm thi 13 tsông_06, Khong-tén ke Pó-pi

2011.10.16

Thiên-kuet tshiu tshiong tshòi-pó tshòng tshai thièn-tú; yû ngìn tshìm-tó tshiu tsiông kì khèm-hí-lòi, yèn-heu fôn-hí mai-thet tshṳ-kâ tshiòn-phu só-yû ke, tshiu lòi mâi ke thièn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 tsông_5, Ke-tshoi-tsṳ́ ke Pí-yi

2011.10.09

Tsúng-he Yâ-sû lì-khôi tsung-ngìn, ngi̍p-hi vuk-tú. Kià mùn-thù hàng -tshièn-lòi mun kóng : “Thièn-tú ke phai-é liá-ke pí-yi he mak-ke yi-sṳ?”.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 tsông_4, Phai-é ke Pí-yi

2011.10.02

Yù tshai ma̍k-é thùng phai-é khiung-ha sên-tsóng tshṳ̍t-to sû-kot ke sṳ̀, ngài voi fûn-fu sû-kot ke kûng-ngìn,siên tsiông liá-têu phai-é pâng-tshut-lòi, khún-tén lòi sêu-thet, yèn-heu tsang kot ma̍k-é, sû-ngi̍p ngài-ke tshông-khu.’”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 tsông_3, Kié-sṳt Ve-tsúng ke Pí-yi

2011.09.25

Ke ve lo̍k tshai hó thi-nài ke tî-poi ke tsúng-tsṳ́, liá-ke tsit-he tsṳ́ ngìn thâng-liáu tsṳ̂n-tho, yû mìn-pha̍k, tshiu kiet kó-tsṳ́; yû-têu yit-pak-phi, yû-têu liuk-sṳ̍p-phi, yû-têu sâm-sṳ̍p-phi.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 tsông_2, Pí-yi ke Muk-tit

2011.09.18

Yîn-vi Ngài sṳ̍t-tshai lâu ngì-têu kóng, thèu-pái yû siên-tî lâu ngi-ngìn oi khon ngì-têu só khon-tó ke, tsúng-he khon m̀-tet-tó; oi thâng ngì-têu só thâng-tó ke, ya thâng m̀-tet-tó.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 13 tsông_1, Ve-tsúng ke Pí-yi

2011.09.11

Yâ-sû ke kiet-lun kóng: “ Yû ngí-kûng hó thâng ke ngìn tshiu oi thâng !”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_8, Yâ-sû ke Mû-tshîn lâu Hiûng-thi

2011.08.28

12:46 Yâ-sû hàn tui ke-têu ngìn kóng fa ke sṳ̀-heu,Kia mê lâu Kiâ ló-thâi lòi, tshai ngoi-poi khî, sióng-oi lâu Kì kóng-fa.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_7, Sià-lìn To-tsón-lòi

2011.08.21

12:43 “Sià-lìn yí-kîn lì-khôi só fu-sṳ̂n ke ngìn, tshiu tshai tsâu-sóng ke thi-fông hàng-lòi hàng-hi, tshìm hiû-sit ke só-tshai, tsúng-he tshìm m̀-tó,

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_6, Yêu-khiù Sṳ̀n-tsiak

2011.08.14

12:38 Liá- sṳ̀ yû kí-ke Kîn-ho̍k kau-sṳ̂ lâu Fap-li-soi-ngìn tui Yâ-sû kóng : ‘‘Sîn-sâng, Ngài-têu hî-mong khon Ngì hàng sṳ̀n-tsiak.’’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_5, Kó-tsṳ́-su lâu Kó-tsṳ́

2011.08.07

12:33 ‘‘ Hó ke kó-tsṳ́-su tsang voi kiet hó kó-tsṳ́; fái ke kó-tsṳ́-su yit-thin kiet fái kó-tsṳ́. Khon só kiet ke kó-tsṳ́ tshiu tso-tet ngin-tshut kó-tsṳ́-su ke hó-fái.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_4, Yâ-sû lâu Phe̍t-sî-puk

2011.07.31

12:22 Ke-sṳ̀, yû ngìn tai yit-ke pûn kuí fu-sṳ̂n, mô-muk ke á-è lòi Yâ-sû mien-tshièn.Yâ-sû yî-hó kì, sṳ́ á-è yû phan-fap kóng fa ya khon tet-tó.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_3, Song-ti Só Kién-sién ke Phu̍k-ngìn

2011.06.26

12:15 Yâ-sû tî liá-ke sêu-sit, tshiu lì-khôi ke thi-fông, tshin tô ngìn thèn-tén Kì; Yâ-sû tshiu yî-hó ke-têu yû-phiang ke ngìn,

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_2, Yî-hó Sú khiò-thet ke Ngìn

2011.06.19

12:9 Yâ-sû lì-khôi ke thi-fông, ngi̍p Yù-thai-ngìn ke fi-thòng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 12 tsông_1, Ôn-sit-ngit ke Mun-thì

2011.06.12

12:1 Mò kí-kiú yî-heu,Yâ-sû tshai yit-ke Ôn-sit-ngit kîn-ko ma̍k-thièn; Kiâ mùn-thù tú-kî, tshiu lo̍t têu ma̍k-é lòi sṳ̍t.

Má-thai Fuk-yîm thi 11 tsông_03, Lòi Tshiu-khiun Ngài

2011.05.08

11:25 Tshai ke sṳ̀, Yâ-sû en kóng : “Fu â, thiên-thi ke Tsú, Ngài kám-tshia Ngì, yîn-vi Ngì tsiông liá-têu sṳ khong-tén m̀ pûn tshûng-mìn yû ho̍k-mun ke ngìn tî, fán-tsón hién-mìn pûn ke-têu mò ho̍k-mun ke ngìn.

Má-thai Fuk-yîm thi 11 tsông_02, M̀-sin ke Sàng

2011.05.01

11:20 Ke-sṳ̀, Yâ-sû khôi-sṳ́ tsit-phi ke-têu khon-ko Kì hàng sṳ̀n-tsiak ke sàng-sṳ, yîn-vi kì-têu mò fí-kói, Kì kóng :

Má-thai Fuk-yîm thi 11 tsông_01, Sṳ̂-sé Yok-hon Phai Ho̍k-sâng Lòi Kien Yâ-sû

2011.04.17

11:1 Yâ-sû fûn-fu Kì sṳ̍p-ngi ke mùn-thù liáu heu, tshiu lì-khôi ke thi-fông, tshai fu-khiun ke kok hiông-tsṳ́n lòi kau-hiun ngìn pin siên-tshòn fuk-yîm.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 tsông_7, Lun Tsióng-sóng

2011.04.10

10:40 “Tsiap-thai ngì-têu ke, tshiu he tsiap-thai Ngài, tsiap-thai Ngài, tshiu-he tsiap-thai ke tshâi-khién Ngài lòi ke ngìn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 tsông_6, Yâ-sû Só Tai-lòi ke Fûn-lie̍t

2011.04.03

10:34 “M̀ hó sióng Ngài lòi he sṳ́ sṳ-kiên fò-phìn; Ngài tai-lòi ke m̀-he fò-phìn, fán-tsón he tô-kiam!

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 tsông_5, Ngin Kî-tuk Ya-he M̀-ngin

2011.03.27

10:32 “Thai-fàm tshai ngìn mien-tshièn m̀ ngin Ngài , Ngài ya pit-thin tshai Thiên-fu ke mien-tshièn m̀ ngin kì;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 tsông_4, Só Oi Kiâng ke

2011.03.20

10:26 “Só-yî m̀-sṳ́ kiâng kì-têu; yîn-vi yit-tshiet tsâ-tén ke sṳ yû yit-ngit voi kûng-khôi tshut-lòi; pi-me̍t ke sṳ ya voi pûn-ngìn tî.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 tsông_3, Tsiông-lòi ke Pet-hoi

2011.03.13

10:16 “Ngì-têu oi thâng-hó ! Ngâi phai ngì-têu tshut-hi, tshiong yòng tshai lòng-khiùn tông-tsûng. Só-yî,ngì-têu oi tshiong sà án tsîn-lìn, tshiong ngie̍t-kap-è án vûn-yù.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 tsông_2, Sṳ̍p-ngi Sṳ́-thù ke Sṳ́-min

2011.03.06

10:5 Yâ-sû phai liá sṳ̍p-ngi-ke sṳ́-thù tshut-hi, tshiu fûn-fu kì-têu kóng:“Mo̍k hi Ngoi-pâng-ngìn ke thi-fông, mo̍k ngi̍p Sat-mâ-li-â-ngìn ke sàng-sṳ.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 10 tsông_1, Sṳ̍p-ngi Sṳ́-thù

2011.02.27

10:1 Yâ-sû ham Kì sṳ̍p-ngi-ke mùn-thù hàng tshièn lòi, pûn kì-têu yû khièn-piang hó kiuk sià-lìn lâu yî-hó kok-tsúng phiang-thung.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 tsông_7, Yâ-sû Thung-siak Pak-siang

2011.01.23

9:35 Yâ-sû hi-to kok-sàng lâu hiông-tsṳ́n, tshai kì-têu ke fi-thòng kau-hiun ngìn, yu siên-tshòn thiên-kuet ke fuk-yîm, yu yî-hó kok-yong ke phiang-ngìn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 tsông_6, Yî-hó Á-è

2011.01.16

9:32 Kì-têu tshut-hi sṳ̀, yû ngìn tai yit ke pûn kuí fu-sṳ̂n ke á-è lòi tshiu-khiun Yâ-sû.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 tsông_5, Yî-hó Lióng-ke Mô-muk-ke

2011.01.09

9:27 Yâ-sû tshiùng ke-vi kîn-ko, yû lióng-ke mô-muk ke ngìn, thèn-tén Kì, ham kóng, “Thài-vi ke tsṳ́-sûn â, khó-lièn ngài-têu.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 tsông_4, Fi-thòng Kón-lî-yèn ke Moi-é lâu Hiet-leu ke Fu-ngìn-kâ

2011.01.02

9:18 Yâ-sû tui kì-têu kóng liá-ke fa sṳ̀, yû yit-ke Yù-thai-ngìn fi-thòng ke kón-lî-yèn hàng-tshièn lòi pai Kì, kóng : “Ngài-ke moi-é liá-ha tsang ko-sṳ̂n, khiù Ngì lòi hi miâ kì ke sú, kì tshiu yit-thin voi fán-sâng ko-lòi.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 tsông_3, Kim-sṳ̍t ke Mun-thì

2010.12.26

9:14 Liá-sṳ̀ Yok-hon ke mùn-thù lòi mun Yâ-sû kóng : “Tso mak-ke ngài-têu lâu Fap-li-soi-ngìn sòng-sòng kim-sṳ̍t, thu̍k-thu̍k Ngì-ke mùn-thù mò kim-sṳ̍t nò?”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 tsông_2, Mâ-thai Mùng-Seu

2010.12.19

9:9 Yâ-sû tshiùng ke thi-fông kîn-ko, khon-tó yit-ke soi-vu-yèn, tshô tshai soi-kuân, miàng ôn-to Mâ-thai, tshiu lâu kì kóng : “Lôi thèn Ngài.” Kî tshiu hong hí-lòi, thèn Yâ-sû.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 9 tsông_1, Yâ-sû Yî-hó Thân-fûng Phiang-ngìn

2010.12.12

9:1 Yâ-sû sông-sòn, thu-ko fù, tshiu lòi-to Kî tshṳ-kâ ke sàng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-tsông_6, Yî-hó Lióng-ke Pûn kuí Fu-sṳ̂n ke Ngìn

2010.10.03

8:28 Yâ-sû ngi̍p to fù tui-mien Kâ-thai-lâ ke thi-fông, yû pûn kuí fu-sṳ̂n ke lióng ke ngìn, tui tsúng-phû tshut-lòi tshìm-tó Kì, yîn-vi kuí tshin ok, tshṳt-to mò ngìn kám kîn-ko liá thiàu lu.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-tsông_5, Yâ-sû Phìn-thin Fûng-long

2010.09.26

8:18 Yâ-sû khon-tó tshin tô ngìn vì-tén Kì, tshiu fûn-fu mùm-thù oi thu-to fù ke tui-mien hi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-tsông_3, Yâ-sû Yî-hó Tshin Tô Phiang-ngìn

2010.09.12

8:14 Yâ-sû lòi to Pí-tet ke vuk-hâ, tshiu khon-tó kì-ke tshông-mîn-ôi fat-sêu, soi tshai mìn-tshòng-táng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-tsông_2, Yâ-sû Yî-hó Lò-mâ Kiûn-kôn ke Phu̍k-ngìn

2010.09.05

8:5 Yâ-sû lòi-to Kâ-pak-nùng, yû yit ke Lò-mâ kiûn-kôn tshiu lòi khiù Kì kóng :

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-8-tsông_1, Yâ-sû Yî-hó Mà-fûng Phiang-ngìn

2010.08.29

8:1 Yâ-su tshiùng sân-táng hâ-lòi ke sṳ̀, yû yit-thai-khiùn ngìn thèn-tén Kì.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 tsông_7, Yâ-sû ke Khièn-piang

2010.08.22

7:28 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa tsṳ̂-heu, ke-têu ngìn tui Kì ke kau-hiun fî-sòng khì-kuai;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 tsông_6, Lióng-tsúng Hí-vuk ke Ngìn.

2010.08.15

7:24 “Só-yî thai-fàm thâng Ngài liá-têu fa tshiu lòi hàng ke ngìn, tshiu-tshiong tshûng-mìn ke ngìn, hí vuk tshai phàn-sa̍k-táng;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 tsông_5, Ngài M̀ Sṳt Ngì-têu

2010.08.08

7:21 “Thai-fàm ke-têu ham Ngài ‘Tsú â, Tsú â,’ ke ngìn pin m̀-he lung-tsúng voi ngi̍p Thiên-kuet; thu̍k-he hàng Ngài Thiên-Fu tsṳ́-yi ke ngìn tsang tet ngi̍p.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 tsông_4, Su-é lâu Kó-tsṳ́

2010.08.01

7:15 “Ngì-tèu oi thì-fòng ká siên-tî, kì-têu lòi tshîn-tshiu ngì-têu, ngoi-péu khon-hí-lòi tshiong mièn-yòng, tsúng-he nui-sîm he hiûng-ok ke sài-lòng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 tsông_2, Ha̍p ke Mùn

2010.07.25

7:13 “Ngì- têu oi tshiùng ke ha̍p-mûn ngi̍p hi;yîn-vi ke theu-to me̍t-mòng ke mûn he fat ke, lu he hó hang ke, hàng ke-thiàu lu ngi̍p ke ngìn ya tshin tô.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 tsông_2, Khiù, Tshìm, Phông-mùn

2010.07.18

7:7 “Ngì-têu khiù, tshiu pûn ngì-têu tet-tó; tshìm, tshiu voi tshìm-tó; phông-mùn, tshiu vi ngì-têu lòi khoi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi 7 tsông_1, M̀-hó Lun-ton Phe̍t-ngìn

2010.07.11

7:1 “Ngì- têu m̀-hó lun-ton phe̍t-ngìn, Song-ti tshiu m̀ voi sṳ́m-phan ngì-têu.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-tsông_6, Song-ti lâu Tshòi-vu̍t

2010.07.04

6: 24 “Mò ngìn nèn fu̍k-sṳ lióng ke Tsú. Yîn-vi m̀-he nâu liá-ke, siak ke- ke; fe̍t he khon-tshûng liá-ke, khon-khiâng ke-ke. Ngì-têu mò khó-nèn thùng-sṳ̀ fu̍k-sṳ Song-ti lâu tso kîm-tshièn ke nùng-tshòi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-tsông_5, Sṳ̂n-thí ke Kông

2010.06.27

6: 22 “Sṳ̂n-thí ke tên-kông tshiu he muk-tsû. Só-yî ngì-ke muk-tsû ká-sṳ́ hó, ngì tshiòn-sṳ̂n tshiu kông-mìn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-tsông_4, Lun Thiên-táng ke Tshòi-pó

2010.06.20

6:19 “Ngì-têu m̀-hó tsit-tshùn tshòi-pó tshai thi-song, yîn-vi yû tshùng-è lòi tsu, ya voi sâng-lû, yu yû tshe̍t-é tá-fai mùn lòi thêu.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-tsông_3, Lun Kim-sṳ̍t

2010.06.13

6:16 “Ngì-têu kim-sṳ̍t ke sṳ̀-heu, m̀-hó tshiong ke-têu ká-hó ke ngìn, tsông-tso yù-sèu ke yùng-mau ; yîn-vi kì-têu tsón-pien kiâ mien-set, oi sṳ́ ngìn khon-tshut kì-têu tông tshai kim-sṳ̍t. Ngài sṳ̍t-tshai lâu ngì-têu kóng, kì-têu yí-kîn tet-tó kì-têu ke po-tap lè.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-tsông_2, Lun Khì-tó

2010.06.06

6:5 ‘Ngì-têu khì-tó ke sṳ̀-heu, m̀ hó tshiong ke-têu ká-hó ke ngìn, yîn-vi kì-têu hau khî-tshai fi-thòng ya-he sṳ̍p-sṳ-lu-héu lòi khì-tó, oi ku-yi pûn ngìn khon tó. Ngài sṳt-tshai lâu ngì-têu kóng, kì-têu án-ngiòng tso, yí-kîn tet-tó kì- têu ke po-tap lè.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-6-tsông_1, Lun Kiu-tsi

2010.05.30

6:1 “Ngì-têu oi se-ngi, m̀-hó tshai phe̍t-ngìn mien-tshièn lòi hàng tshṳ-kâ ke khièn-sṳ̀n, ku-yi pûn phe̍t-ngìn khon-tó. Ká-sṳ́ án-ngiòng tso, ngì-têu tshiu m̀-sṳ́ sióng-oi tui Thiên-fu ke-vi tet-tó mak-ke tsióng-sóng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_10, Lun Siak Sù-thi̍t

2010.05.23

5: 43 “Ngì-têu sṳt thâng-ko án-ngiòng ke kau-hiun kóng : ‘Oi-siak ngì-ke phèn-yû, yen-hen ngì ke sù-thi̍t .’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_9, Lun Po-sù

2010.05.16

5: 38 “Ngì-têu sṳt thâng-ko liá-tsúng kau-hiun kóng : ‘Muk-tsû phòi muk-tsû, ngà-tshṳ́ phòi ngà-tshṳ́.’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_8, Lun Fat-sṳ

2010.05.09

5: 33 “Ngì-têu me sṳt thâng-ko yû kau-hiun kú-ngìn ke fa, kóng :‘M̀ hó vì-poi sṳ-yok, tshai Tsú ke mien-tshièn só fat ke sṳ, yit-thin oi sṳ̍t-hàng.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_7, Lun Hiû-tshî

2010.05.02

5: 31 “Yu yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng :‘Put-lun má-ngìn hiû-thet kì-ke tshî, yit-thin oi siá lì-sû pûn kì .

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_6, Lun Kiên-yìm

2010.04.25

5: 27 “Ngì-têu sṳt thâng-ko kú-sṳ̀-thoi yû án-ngiòng ke kau-hiun kóng : ‘ hó hàng-kiên-Yìm’.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_5, Lun Fat-khién

2010.04.18

5: 21 “Ngì-têu sṳt thâng-ko yû tui kú-ngìn kóng :‘M̀ hó tshṳ̀ ngìn; thai-fàm tshṳ̀ ngìn tsá, tshiu oi su fap-li̍t sṳ́m-phan’

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_4, Lun Fap-li̍t

2010.04.11

5:17 “Mo̍k sióng Ngài lòi he oi fi-thet li̍t-fap lâu siên-tî ke kau-hiun. Ngài lòi m̀ he oi fi-tshù kì-têu, he oi sṳ̀n-tshiòn kì-têu ke yi-ngi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_3, Yàm lâu Kông

2010.04.04

5: 13 “Ngì-têu he ngìn-kiên ke yàm ; yàm ká-sṳ́ sṳt-thet kì-ke mi, oi yung mak-ke lòi sṳ́ kì tsai hàm nè? Ki-yèn sang-tso fi-vu̍t, tsṳ́-yû fit-thet, pûn ngìn lòi tshien-tha̍p.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_2, Lun Fuk-hi

2010.03.28

5:3 “Fuk a! Sṳ̀n-ngin tshṳ-kâ lìn-sin phìn-khiûng ke ngìn; yîn-vi kì-têu he thiên-kuet ke pak-siang.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-5-tsông_1, Sân-song Pó-hiun

2010.03.21

5:1 Yâ-sû khon-tó tsung-ngìn, tshiu sông sân, tshô-hâ-lòi, Kiâ mùn-thù vì tshai Kì ke phòng-piên.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-tsông_4, Yâ-sû Tshai Kâ-li-li Kûng-tsok

2010.03.14

4 :23 Yâ-sû tsiu-hàng phien Kâ-li-li, tshai kì-têu ke fi-thòng, kau-hiun, siên-tshòn thiên-kuet ke fuk-yîm, yî-hó mìn-kiên kok-yong ke phiang-tsṳn.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-tsông_3, Yâ-sû Fû-seu Si-ke Tá-ǹg ke Ngìn

2010.03.07

4: 18 Yâ-sû hàng tshai Kâ-li-li fù-piên, khon-tó lióng hiûng-thi, tsit he Sî-mun (tshṳ̂n-tso Pí-tet), lâu kì-ke hiûng-thi Ôn-tet-lie̍t, tông tshai fù-tsûng ve-mióng tá-ǹg.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-tsông_2, Yâ-sû Khôi-sṳ́ Tshai Kâ-li-li Tshòn-tho

2010.02.28

4:12 Yâ-sû thâng-tó Yok-hon pûn ngìn tshut-mai, tshiu sám hi Kâ-li-li;

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-4-tsông_1, Yâ-sû Su Sṳ-tham

2010.02.21

4:1 Tshai ke-sṳ̀ Yâ-sû pûn Sṳn-Lìn tai ngi̍p-hi khóng-yâ su mò-kuí ke sṳ-tham.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-3-tsông_2, Yâ-sû Liáng Sé-lî

2010.02.14

3:13 Ke-sṳ̀, Yâ-sû tui Kâ-li-li lòi to Yok-tán-hò, tshîn-tshiu Yok-hon, lòi su kì-ke sé-lî.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-3-tsông_1, Sṳ̂-sé Yok-hon ke Tshòn-tho

2010.02.07

3:1 Ke-sṳ̀, hàng sé-lî ke Yok-hon tshiu lòi-to Yù-thai ke khóng-yâ tshòn-tho, kóng :

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-tsông_4, Tui Âi-khi̍p Tsón-lòi

2010.01.31

2:19 To Hi-li̍t sí-heu, tshai Âi-khi̍p, Tsú ke sṳ́-tsá tshai mung-tsûng hiong Yok-sit hién-hien, kóng :

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-tsông_3, Thù-sat Ô-ngâ-é

2010.01.24

2:16 Hi-li̍t liá-ha tî tshṳ-kâ pûn thiên-vùn-kâ só tsok-nung, fî-sòng khién, tshiu tseu kì tui thiên-vùn-kâ só tham-tó ke sên-é tshut-hien ke sṳ̀-khì, phai ngìn tsiông Pak-li-hèn lâu fu-khiun thi-khî lióng-se yî-nui ke se-lai-é thûng-thí tshṳ̀-thet.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-tsông_2, Thò-nan Hi Âi-khi̍p

2010.01.17

2:13 Kì-têu tsón hi heu, Tsú ke sṳ́-tsá tshai mung-tsûng hiong Yok-sit hién-hien kóng : “Hong hí-lòi , tai se-ngìn-è lâu Kiâ â-mê tséu hi Âi-khi̍p, he̍t tshai ke thi-fông, tén Ngài lâu ngì tsṳ́-sṳ; yîn-vi Hi-li̍t sióng-oi sat-hoi Kì.”

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-2-tsông_1, Tui Tûng-fông Lòi Fóng-mun ke Ngìn

2010.01.10

2:1 Tshai Hî-li̍t tso vòng ke sṳ̀, Yâ-sû yí-kîn tshut-se tshai Yù-thai ke Pak-li-hèn-sàng.Yû kí ke thiên-vùn-kâ tshiùng tûng-fông lòi-to Yâ-lu-sat-lâng,

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-1-tsông_2, Yâ-sû Kî-tuk ke Tan-sên

2010.01.03

1:18Yâ-sû Kî-tuk tan-sên ke kîn-ko he án-ngiòng! Kiâ mê Mâ-li-â yí-kîn lâu Yok-sit thin-fûn, hàn màng kiet-fûn tshièn , Mâ-li-â tshiu tui Sṳn-Lìn fài-thôi.

Mâ-thai Fuk-yîm, Thi-1-tsông_1,Yâ-sû Kî-tuk ke Kâ-phú

2009.12.27

1:1 Â-pak-lâ-hón ke heu-toi he Thai-vi, Yâ-sû kî-tuk he Thai-vi ke heu-toi. Yâ-sû ke kâ-phú he án-ngiòng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-tsông_4 Kiet-mî ke Fa

2009.12.20

約 21:25 Yâ-sû hàng tshin-tô phe̍t ke sṳ, ká-sṳ́ yit-yit siá tshut lòi, ngài sióng sṳ-kie ya mò fap-thu yùng-na̍p án tô sû.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-tsông_3 Yâ-sû lâu Khì-thâ ke Ho̍k-sâng

2009.12.13

約 21:20 Pí-tet tsón-sṳ̂n, khon-tó Yâ-sû só oi-siak ke mùn-thù thèn-tén lòi; liá-ke tshiu-he tshai sṳ̍t-ya ke sṳ̀,thâm-sṳ̂n mun Yâ-sû kóng: “Tsú â ! Tshut-mai Ngì-ke he má-ngìn?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-tsông_2 Yâ-sû lâu Pí-tet

2009.12.06

約 21:15 Kì-têu sṳ̍t-tsêu heu, Yâ-sû tshiu lâu Sî-mùn Pí-tet kóng: “Yok-hon ke lai-é, Sî-mùn, ngì oi-siak Ngài thai-ko liá-têu mâ?” Pí-tet tshiu tui Kì kóng: “Tsú â ! Ngì tî ngài oi-siak Ngì.” Yâ-sû lâu kì kóng: “ Ngì oi tshṳ Ngài-ke yòng-tsṳ́.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-21-tsông_1 Tui Tshit-ke Ho̍k-sâng Hién-hien

2009.11.29

約 21:1 Liá-têu sṳ tsṳ̂-heu Yâ-sû tshai Thì-pí-lî-â fù-piên hién-hien pûn Kì-ke mùn-thù khon, Kì hién-hien ke kîn-ko tshiu-he án-ngiòng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-tsông_5 Liá-pún Sû ke Muk-tit

2009.11.22

約 20:30 Yâ-sû tshai Kiâ mùn-thù mien-tshièn hàn hàng tshin-tô sṳ̀n-tsiak, mò kì tshai liá-pún sû tî-poi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-tsông_4 Yâ-sû lâu Tô-mâ

2009.11.15

約 20:24 Tsúng-he Tô-mâ (tshṳ̂n-tso Sûng-sâng-é ke), he sṳ̍p-ngi ke mùn-thù tsûng yit-ke ngìn, tshai Yâ-sû hién-hien ke-sṳ̀ mò lâu kì-têu thùng-tshai.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-tsông_3 Yâ-sû tui Ho̍k-sâng Hién-hien

2009.11.08

約 20:19 Liá-ngit tshiu-he Ôn-sit-ngit ke thi-ngi-ngit; to am-pû, mùn-thù tshi-si̍p khiung-ha, mùn tshiòn-phu kuân-to hèn-hèn, yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu. Yâ-sû tshiu hién-hien, khî tshai tûng-ông, lâu kì-têu kóng: “Ngien ngì-têu phìn-ôn.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-tsông_2 Yâ-sû tui Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â Hién-hien

2009.11.01

約 20:11 Mâ-li-â hàn khî tshai fùn-mu ngoi keu; kì yit-phién keu, yit-phién thâm-thèu khon fùn-mu tî-tú.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-20-tsông_1 Khûng ke Fùn-mu

2009.10.25

約 20:1 Lî-pai-ngit tá-tsó, thiên hàn-màng kông ke sṳ̀, Mat-thai-lâ ke Mâ-li-â tsó-tsó tshiu lòi-to fùn-mu, khon-tó fûng-tén fùn-mu ke sa̍k-thèu yí-kîn sái-khôi lé.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-tsông_4 Yâ-sû ke Mài-tsong

2009.10.18

約 19:38 Liá-têu sṳ tsṳ̂-heu, A-li-mâ-thai-ngìn ke Yok-sit, tshiu-he Yâ-sû yit-ke mùn-thù (yîn-vi kiâng Yù-thai-ngìn ke liâng-siu, thu̍k-he tshai am-tsûng, ) liá-sà khiù Pí-lâ-tô tsún kì liâng Yâ-sû ke sṳ̂n-sṳ, Pí-lâ-tô tshiu tsún kì-ke tshiáng-khiù.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-tsông_3 Yung Tshiông Tshiuk Kì ke Hia̍p-hâ

2009.10.11

約 19:31 Yîn-vi ke-ngit he Yì-ye̍t-tsiet ke tshièn-yit-ngit, yîn-vi th-ngi-ngit ke Ôn-sit-ngit he sṳ̀n-sṳn ke thai-ngit-è. Yù-thai-ngìn ke liâng-siu m̀-oi Ôn-sit-ngit yû sṳ̂n-sṳ̂ tshai sṳ̍p-sṳ-ka-táng, tshiu yêu-khiù Pí-lâ-tô ham ngìn tá-thôn su-hìn-ngìn ke kiok, tsiông sṳ̂n-sṳ̂ théu-hâ-lòi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-tsông_2 Yâ-sû ke Sí

2009.10.04

約 19:28 Liá-ke sṳ tsṳ̂-heu, Yâ-sû tî só-yû ke sṳ yí-kîn sṳ̀n-tshiu lé, vi-tsho̍k oi yin-ngiam sṳn-kîn ke fa, tshiu kóng: “Ngài tsoi-tsâu lé.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-tsông_1 Yâ-sû Pûn-ngìn Tâng Sṳ̍p-sṳ-ka

2009.09.27

約 19:17 Só-yî kì-têu tai Yâ-sû tshut-lòi, Kì pà-tén tshṳ-kâ ke Sṳ̍p-sṳ-ka, to yit- tshu ham-tso Thèu-nà-hok ke só-tshai, (Hî-pak-lòi-fa ham-tso Kok-kok-thâ.)

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-19-tsông_0 Yâ-sû Pûn Ngìn Vú-yu̍k

2009.09.20

約 19:1 Só-yî Pí-lâ-tô tshiu ha-lin piên-tá Yâ-sû.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-tsông_7 Yâ-sû Pûn-ngìn Phan Sí-hìn

2009.09.13

約 18:39 Tsúng-he ngì-têu yû yit-ke kuan-li, tshai Yì-ye̍t-tsiet ngài oi vi ngì-têu piong yit-ke fam-ngìn. Ngì-têu oi ngài piong Yù-thai-ngìn ke vòng mâ?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-tsông_6 Tshai Pí-lâ-tô Mien-tshièn Su Sṳ́m-phan

2009.09.06

約 18:28 Tsúng-he kì-têu tshiu tai Yâ-sû tshiùng Kâi-â-fap ke-vi sung-to tsúng-tuk-fú. Ke-sṳ̀ he tsêu-sṳ̀n-thèu, Yù-thai-ngìn tshṳ-kâ ya mò ngi̍p tsúng-tuk-fú, yîn-vi kì-têu oi pó-tshṳ̀ tshiang-li, tsang tso-tet sṳ̍t Yì-ye̍t-tsiet ke yèn-si̍t.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-tsông_5 Pí-tet Tsai-sâm M̀ Ngin Yâ-sû

2009.08.30

約 18:25 Liá-sṳ̀, Sî-mùn Pí-tet hàn khî tshai ke phoi-fó. Yû ngìn tshiu tui kì kóng: “Ngì ya su̍k Kiâ mùn-thù, kám m̀-he mâ ?” Kì tshiu au kóng: “Ngài m̀-he.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-tsông_4 Thai-tsi-sṳ̂ Phàn-mun Yâ-sû

2009.08.23

約 18:19 Thai-tsi-sṳ̂ phàn-mun Yâ-sû kuân-he Kiâ mùn-thù lâu Kì-ke kau-hiun.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-tsông_3 Pí-tet M̀ Ngin Yâ-sû

2009.08.16

約 18:15 Sî-mùn Pí-tet lâu nang-ngoi yit-ke mùn-thù tshiu thèn-tén Yâ-sû. Tsúng-he ke mùn-thù he tsi-sṳ̂-tsóng só siông-sṳt, tshiu lâu Yâ-sû khiung-ha ngi̍p tsi-sṳ̂-tsóng ke thìn-yen-tú.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-tsông_2 Tshai Â-nâ Mien-tshièn

2009.08.09

約 18:12 Ke Lò-mâ-pîn lâu tshui-tsóng, pin Yù-thai-ngìn ke vi-pîn,tshiu tsiông Yâ-sû tsok-hí-lòi,tshiu thak-tén Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-18-tsông_1 Yâ-sû Pûn ngìn Tsok-hi

2009.08.02

約 18:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa yî-heu, tshiu lâu Kiâ mùn-thù khiung-ha tshut-hi, ko Khi̍p-lùn-hâi, tshai ke-vi yû kám-lám-yèn, Yâ-sû lâu Kiâ mùn-thù tshiòn-phu ngi̍p-hi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-17-tsông Yâ-sû Vi Ho̍k-sâng Khì-tó

2009.07.26

約 17:1 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, tshiu ngo-thèu hiong thiên, kóng: “Â-pâ á ! Sṳ̀-heu to lé, ngien Ngì yùng-kông Ngì-ke Lai-é, pûn Lai-é ya-voi yùng-kông Ngì;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-tsông_3 Yàng-ko Sṳ-kie

2009.07.19

約 16:25 “Ngài tui ngì-têu yung pí-yi kóng liá-têu sṳ; Tsúng-he sṳ̀-heu voi to lé, Ngài tshiu mò tsai yung pí-yi lâu ngì-têu kóng,he-oi mìn-mìn tsiông Â-pâ ke sṳ lâu ngì-têu kóng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-tsông_2 Yù-sèu Pien Khuai-lo̍k

2009.07.12

約 16:16 Ko mò kí-kiú, ngì-têu tshiu khon Ngài m̀ tó; yu tsai ko mò kí-kiú, ngì-têu yu voi khon-tó Ngài.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-tsông_1 Sṳn-Lìn ke Kûng-tsok

2009.07.05

約 16:5 Liá-ha Ngài oi to-tsón ke tshâi-khién Ngài lòi ke-vi, ngì-têu tsûng ya mò ngìn mun Ngài: “Ngì oi hi nai-vi?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-16-tsông_0 Oi sṳt Thiên-fu Ya oi sṳt Yâ-sû

2009.06.28

約 16:1 Ngài tsiông liá-têu fa lâu ngì-têu kóng, oi sṳ́ ngì-têu ke sîm m̀-voi yèu-thung.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-15-tsông_2 Sṳ-kiên-ngìn ke Yen-hen

2009.06.21

約 15:18 Na sṳ-kiên-ngìn hen ngì-têu, ngì-têu oi tî, kì-têu yí-kîn siên hen Ngài.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-15-tsông_1 Yâ-sû He Tsṳ̂n ke Phù-thò-su

2009.06.14

約 15:1 Ngài he tsṳ̂n ke phù-thò-su, Ngâ Â-pâ he tsâi-tsung ke ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-14-tsông_2 Yin-hí Sṳn-Lìn ke Pông-tshu

2009.06.07

約 14:15 Ngì-têu ká-sṳ́ oi Ngài, tshiu pit-yèn tsûn-sú Ngài-ke min-lin.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-14-tsông_1 Theu-to Thiên-fu ke Lu

2009.05.30

約 14:1 Yâ-sû yu lâu kì-têu kóng: “Ngì-têu m̀-sṳ́ sèu; ngì-têu sin-kho Song-tsú, ya-oi sin-kho Ngài.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-tsông_4 Yi-ngièn Pí-tet M̀ Ngin Tsú

2009.05.23

約 13:36 Sî-mùn Pí-tet tui Kì kóng: “Tsú â ! Ngì oi hi nai-vi?” Yâ-sû en kóng: “Ngài só hi ke ngì hien-ha m̀-tet thèn Ngài hi; tsúng-he heu-lòi ngì pit-thin oi thèn Ngài hi.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-tsông_3 Sîn ke Min-lin

2009.05.17

約 13:31 Yù-thai tshut-hi heu, Yâ-sû tshiu kóng: “Liá-ha Ngìn-Tsṳ́ tet yùng-kông, Song-tsú ke yùng-kông hién-mìn tshai Ngìn-Tsṳ́ ke sṳ̂n-song lé.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-tsông_2 Yâ-sû Yi-ngièn Voi Pûn-ngìn Tshut-mai

2009.05.10

約 13:21 Yâ-sû kóng-liáu liá-têu fa, sîm-tsûng fî-sòng thung-khú kóng : “Ngài sṳ̍t-tshai lâu ngì-têu kóng, ngì-têu tsûng yû yit-ke ngìn oi tshut-mai Ngài.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-13-tsông_1 Yâ-sû Sé Ho̍k-sâng ke Kiok

2009.05.03

約 13:1 Yì-ye̍t-tsiet tshièn, Yâ-sû tî Kì lì-khôi liá-ke sṳ-kie tsón-hi Â-pâ ke sṳ̀-heu to lé , pún-lòi Kì tshiu oi-siak tshai sṳ-kie su̍k Kì tshṳ-kâ ke ngìn, tshiu oi-siak kì-têu to tái.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-tsông_5 Yâ-sû Kóng-hí Tshṳ-kâ Sí

2009.04.26

約 12:27 “Liá-ha Ngài-ke sîm tshin sèu; Ngài oi kóng mak-ke né? Â-pâ â ! Kiu Ngài thot-tshut liá-ke sṳ̀-heu, m̀-ku Ngài vi-tsho̍k liá lòi ke, yit-thin oi kîn-li̍t liá khú-nan ke sṳ̀-tsiet.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-tsông_4 Hî-lia̍p-ngìn Oi Kien Yâ-sû

2009.04.19

約 12:20 Tshai tsiet-khì-tsûng, lòi-to Yâ-lu-sat-lâng tso lî-pai ke ngìn, khì-tsûng yû kí-ke Hî-lia̍p-ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-tsông_3 Kông-yùng Ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng

2009.04.12

約 12:12 To thi-ngi-ngit lòi fu tsiet-khì ke tsung-ngìn, yit thâng-tó Yâ-sû oi lòi-to Yâ-lu-sat-lâng.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-tsông_2 Sat-hoi Lâ-sat-lu ke Yîm-mèu

2009.04.05

約 12:9 Yit thai-khiùn Yù-thai-ngìn thâng kóng Yâ-sû tshai Pak-thai-nì, tshiu-to Yâ-sû ke-vi; kì-têu lòi m̀ tân-tshiang he vi-tsho̍k Yâ-sû, ya-he vi-tsho̍k oi khon Yâ-sû só ham tui sí fán-sâng ke Lâ-sat-lu.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-12-tsông_1 Mâ-li-â Yung Hiông-yù Kò Yâ-sû

2009.03.29

約 12:1 Tshai Yì-ye̍t-tsiet tshièn-liuk-ngit, Yâ-sû tshiu lòi-to Pak-thai-nì, he Lâ-sat-lu só he̍t ke thi-fông, tshiu-he Yâ-sû ham Lâ-sat-lu fu̍k-fa̍t ke-vi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-tsông_5 Sat-hoi Yâ-sû ke Yîm-mèu

2009.03.22

約 11:45 Yù-thai-ngìn tsûng lòi khon Mâ-li-â ke, khon-tó Yâ-sû só tso ke sṳ, tshiu sin-kho Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-tsông_4 Ham Lâ-sat-lu Fu̍k-fa̍t

2009.03.15

約 11:38 Yâ-sû sîm-tsûng fî-sòng thung-sông, tshiu lòi-to fùn-mu-tshièn. Ke fùn-mu he sân-lùng, ngi̍p-héu yû sa̍k-thèu set tshai ke-vi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-tsông_3 Yâ-sû Keu tshut-lòi

2009.03.08

約 11:28 Mâ-thai kóng-liáu liá-ke fa tshiu tsón-hi vuk-hâ, am-tsûng ham kiâ ló-moi Mâ-li-â, kóng: “Sîn- sâng lòi lé, Kì tshai ham ngì.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-tsông_2 Fu̍k-fa̍t lâu Sâng-miang ke Tsú

2009.03.01

約 11:17 Yâ-sû lòi-to Pak-thai-nì, tî Lâ-sat-lu yí-kîn tshai si-ngit-tshièn mài-thet lé.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-11-tsông_1 Lâ-sat-lu ke Sí

2009.02.22

約 11:1 Yû yit-ke pot-phiang ke ngìn he̍t tshai Pak-thai-nì, miàng ôn-to Lâ-sat-lu, liá-vi tshiu-he Mâ-li-â lâu kì-ke â-tsí Mâ-thai he̍t ke tshûn-tsông.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-10-tsông_3 Yù-thai-ngìn Hi-tshie̍t Yâ-sû

2009.02.15

約 10:22 Tshai Yâ-lu-sat-lâng khin-tsuk Hien-thien-tsiet ke sṳ̀ to lé, ke sṳ̀-heu tshiu- he tûng-thiên;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-10-tsông_2 Hó Mu̍k-tsá Yâ-sû

2009.02.08

約 10:7 Ku-só Yâ-sû yu tui kì-têu kóng: “Ngài sṳ̍t-tshai lâu ngì-têu kóng, Ngài he yòng ke mùn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-10-tsông_1 Yòng-làn ke Pí-yi

2009.02.01

約 10:1 Ngài sṳ̍t-tshai lâu ngì-têu kóng: “Só-yû ngìn ngi̍p yòng-làn mò tui mùn, fán-tsón tshiùng phe̍t-vi phàn-ko-lòi, liá-ke tshiu-he tshe̍t-é,he khiòng-tho.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-tsông_3 Lìn-sin ke Mô-muk

2009.01.18

約9:35 Yâ-sû thâng-tó kì-têu tsiông kì kiuk-tshut fi-thòng, tshiu tshìm-tó kì, mun kóng: “Ngì yû sin-kho Ngìn-Tsṳ́ mò?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-tsông_2 Fap-li-soi-ngìn Tsuî-kiu Mô-muk ke Sṳ

2009.01.11

約 9:13 Tsung-ngìn tshiu tai ke siên-ha mô-muk ke ngìn hi kien Fap-li-soi-ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-9-tsông_1 Yî-hó Tshut-se tshiu Mô-muk ke Ngìn

2009.01.04

約 9:1 Yâ-sû tshai lu-song khon-tó yit-ke tshut-se tshiu mô-muk ke ngìn.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-tsông_5 Yâ-sû lâu Â-pak-lâ-hón

2008.12.28

約 8:48 Yù-thai-ngìn ke liâng-siu mun Yâ-sû: “Ngài-têu kóng Ngì he Sat-mâ-li-â-ngìn, yu pûn kuí fu-sṳ̂n, kám-kóng m̀-tsho̍k mâ?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-tsông_4 Tshṳ-yù-ngìn lâu Nù-phu̍k

2008.12.21

約 8:31 Yâ-sû tui ke-têu sin Kì-ke Yù-thai-ngìn kóng: “Ngì-têu na sòng-sòng tsûn-sú Ngài-ke tho, ngì-têu tshiu tsṳn-kîn he Ngài-ke mùn-thù;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-tsông_3 Ngài Hi ke Thi-fông Ngì-têu Tso-m̀-tet Hi

2008.12.14

約 8:21 Yâ-sû tsai lâu kì-têu kóng: “Ngài oi lì-khôi, ngì-têu ya-voi tshìm Ngài, ngì-têu ya-voi sí tshai tshṳ-kâ ke tshui-tsûng; Ngài só hi ke thi-fông, ngì-têu m̀- tet-hi.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-tsông_2 Yâ-sû He Sṳ-kiên ke Kông

2008.12.07

約 8:12 Tsúng-he, Yâ-sû tsai hiong kì-têu kóng: “Ngài he sṳ-kiên ke kông; só-yû thèn Ngài-ke ngìn tshiu-mò hàng tshai am-tsûng, tshie̍t-tui tet sâng-miang ke kông.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-8-tsông_1 Hàng Kiên-yìm ke Fu-ngìn-kâ

2008.11.30

約 8:1 Tsúng-he Yâ-sû hi to Kám-lám-sân.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-tsông_7 Yù-thai-ngìn ke Liâng-siu M̀ Sin Yâ-sû

2008.11.23

約 7:45 Ke-têu kín-vi tshiu-lòi kien tsi-sṳ̂-tsóng lâu Fap-li-soi-ngìn; kì-têu tshiu mun kín-vi kóng: “Ngì-têu ngóng-pân mò tai Kì tsón-lòi nò?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-tsông_6 Tsung-ngìn Vi-tsho̍k Yâ-sû Fûn-tsên

2008.11.16

約 7:40 Tsung-ngìn tsṳ̂-tsûng yû ngìn thâng-tó liá-têu fa, tshiu kóng: “Liá-ke ngìn tsṳ̂n-sṳ̍t he siên-tî.”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-tsông_5 Sâng-miang-suí ke Kông-hò

2008.11.09

約 7:37 Tshai tsui-mî-ngit, tshiu-he tsiet-khì ke thai-ngit, Yâ-sû khî-hí-lòi tshai ke-vi kóng: “Na yû ngìn tsoi-tsâu, hó lòi Ngài liá-vi lîm.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-tsông_4 Phai Kín-vi Hi Tsok Yâ-sû

2008.11.02

約 7:32 Fap-li-soi-ngìn thâng-tó tsung-ngìn vi-tsho̍k Yâ-sû án-ngiòng ngi-lun fûn-fûn, tsi-sṳ̂-tsóng lâu Fap-li-soi-ngìn tshiu phai kín-vi hi tsok Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-tsông_3 Yâ-sû He M̀-he Kî-tuk

2008.10.26

約 7:25 Yû Yâ-lu-sat-lâng ke ngìn kóng: “Liá-ke ngìn kám m̀-he kì-têu só tshìm, sióng-oi tshṳ̀ ke ngìn mâ?

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-tsông_2 Yâ-sû Ko Tshu-phâng-tsiet

2008.10.12

約 7:10 M̀-ku Yâ-sû ke ló-thâi hi ko-tsiet yî-heu, Yâ-sû ya thèn-tén hi, m̀-he kûng-khôi hi, he am-tsûng hi ke.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-7-tsông_1 Yâ-sû lâu Kiâ Ló-thâi

2008.10.05

約 7:1 Liá-têu sṳ yî-heu, Yâ-sû yû tshai Kâ-li-li yit-tai: M̀ sióng-oi hàng hi Yù-thai, yîn-vi Yù-thai-ngìn ke liâng-siu sióng-oi tshṳ̀ Kì.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-tsông_5 Yún-sên ke Fa

2008.09.21

約 6:60 Kiâ mùn-thù yû tshin-tô ngìn thâng-tó tshiu kóng: “Liá-ke fa án ngang, má-ngìn voi thâng nò?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-tsông_4 Yâ-sû He Sâng-miang ke Liòng-sṳ̍t

2008.09.14

約 6:25 Ki-yèn tshai hói ke tui-ngan tshìm-tó Kì, tshiu mun Kì kóng: “Sîn-sâng, Ngì kí-sṳ̀ lòi liá-vi?”

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-tsông_3 Tsung-ngìn Tshìm Yâ-sû

2008.09.07

約 6:22 To thi-ngi-ngit liù tshai hói ke-phién ke-têu tsung-ngìn sióng-tó tshai ke-vi mò phie̍t-thiàu sòn, tsṳ́-yû yit-thiàu se-sòn-è, ya khon-tó Yâ-sû mò lâu Kiâ mùn-thù khiung-ha sông-sòn, tsṳ́-yû Kiâ mùn-thù tshṳ-kâ hi;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-tsông_2 Yâ-sû Hàng Suí-mien

2008.08.31

約 6:16 To lìm-am lé, Kiâ mùn-thù lòi-to hói-piên;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-6-tsông_1 Pûn Ńg-tshiên Ngìn Sṳ̍t-páu

2008.08.24

約 6:1 Liá-têu sṳ tsṳ̂-heu, Yâ-sû thu-ko Kâ-li-li-fù, tsit-he Thî-pí-lî-â-fû.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-tsông_3 Vi Yâ-sû Tso Kien-tsṳn

2008.08.18

約 5:30Ngài phìn tshṳ-kâ put-nèn tso-mak-ke sṳ: “Tseu Ngài só thâng ke tsṳ́-yi lòi sṳ́m-phan;Ngài-ke sṳ́m-phan ya-he kûng-tong ke; yîn-vi Ngài mò khiù tshṳ-kâ ke yi, tsṳ́-yû khiù tshâi-khién Ngài-ke ngìn ke tsṳ́-yi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-tsông_2 Lai-é ke Khièn-piang

2008.08.17

約 5:19 Tsúng-he Yâ-sû tui kì-têu kóng, Ngài sṳ̍t-sṳ̍t-tshai-tshai lâu ngì-têu kóng: “Lai-é phìn tshṳ-kâ tshiu put-nèn tso-mak-ke sṳ, yîn-vi só-yû Â-pâ só tso ke sṳ, Lai-é ya-he án-ngiòng lòi-tso liá-têu sṳ.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-5-tsông_1 Tshai Pit-sṳ-thai Suí-tshṳ̀-piên Yî-phiang

2008.08.10

約 5:1 Liá-têu sṳ yî-heu, yû Yù-thai-ngìn ke tsiet-khì; Yâ-sû tshiu sông Yâ-lu-sat-lâng hi.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-4-tsông_ 2 Yâ-sû Yî-hó Yit-ke Thai Kôn ke Lai-é

2008.08.03

約 4:43 Ke lióng-ngit ko-heu, Yâ-sû tui ke só-tshai hi to Kâ-li-li.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-4-tsông_ 1 Yâ-sû lâu Sat-mâ-li-â ke Fu-ngìn-kâ

2008.07.13

約 4:1 Tsú ki-yèn tî Fap-li-soi-ngìn yû thâng-tó Kì tsiap-ngìn tso mùn-thù, yû lâu kì-têu hàng sé-lî, pí Yok-hon kha tô;

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-3-tsông_ 3 Tshiùng Thiên-táng Lòi ke

2008.06.22

約 3:31 Tui thiên-táng lòi ke ngìn he tshai van-yû-tsṳ̂-song; tui thi lòi ke ngìn he su̍k-yî thi, kì só kóng ke ya-he thi-song ke sṳ; tsúng-he tui thiên lòi ke ngìn he tshai van-yû tsṳ̂-song.

Yok-hon Fuk-yîm, Thi-3-tsông_2 Yok-hon lâu Sṳ-sé Yok-hon

2008.06.15

約 3:22 Liá-têu sṳ yî-heu, Yâ-sû lâu Kì-ke mùn-thù to Yù-thai thi-khî, Kì lâu kì-têu khiung-ha he̍t tshai ke-vi, yu hàng sé-lî.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-3-tsông_1 Yâ-sû lâu Nì-kô-tet-mu

2008.06.08

約 3:1 Yû yit-ke Fap-li-soi-ngìn, miàng ôn-to Nì-kô-tet-mu, he Yù-thai-ngìn ke liâng-siu (tsóng-tsá).

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-tsông_3 Yâ-sû tui Ngìn-sîm ke Liáu-kié

2008.06.01

約 2:22 Só-yî Kì tui sí tsûng tsai fu̍k-fa̍t yî-heu, Kì-ke mùn-thù tshiu ki-tet Kì yû kóng liá-ke fa; tshiu sin Sṳn-kîn, lâu Yâ-sû só kóng-ko ke fa.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-tsông_2 Yâ-sû Kiet-tshiang Sṳn-thien

2008.05.25

約 2:13 Yù-thai-ngìn ke Yì-ye̍t-tsiet voi to lé, Yâ-sû tshiu sông Yâ-lu-sat-lâng.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-2-tsông_1 Kâ-nâ Fûn-yîn ke Yèn-si

2008.05.18

約 2:1 Thi-sâm-ngit tshai Kâ-li-li ke Kâ-nâ,yû yèn-si̍t; Yâ-sû ke â-mê tshai ke-vi.

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-tsông_5 Fu-seu Fî-li̍t lâu Nâ-than-ngia̍p

2008.05.11

約 1:43 Yu ko yit-ngit Yâ-sû sióng-oi hi Kâ-li-li, tshiu tshìm-tó Fî-li̍t, lâu kì kóng: “Lòi thèn Ngài.”

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-tsông_4 Thèu-yit-pái Sién-seu Ho̍k-sâng

2008.05.04

約 1:35 Tshai thiên-kông-ngit Yok-hon lâu kiâ lióng-ke mùn-thù tshai ke-vi khì;

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-tsông_3 Song-ti ke kâu-yòng

2008.04.20

約 1:29 Thi-ngi-ngit Yok-hon khon-tó Yâ-sû tui kì hàng-ko-lòi, tshiu kóng: “Khon â ! Song-tsú ke kâu-yòng, tâm sṳ-kie ke tshui !

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-tsông_2 Sṳ̂-sé Yok-hon ke kien-tsṳn

2008.04.13

約 1:19 Yok-hon só-tso ke tsṳn tshai-ha: Yù-thai-ngìn tshṳ Yâ-lu-sat-lâng phai tsi-sṳ̂ lâu Li-vi-ngìn hi mun kì kóng: “Ngì he má-ngìn?”

Yok-hon Fuk-Yîm, Thi-1-tsông_1 Sâng-miang Tsṳ̂ Tho

2008.03.30

約 1:1 Tshai ngièn-hí yû Tho, Tho lâu Song-tsú thùng-tshai,Tho ya tshiu-he Song-tsú.