《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 tsông_03 Yâ-sû Yî-hó Yit-ke Lûng-á ke Ngìn

7:31 Yâ-sû yu tshut-lòi Thai-ngì fu-khiun ke thi-fông, kîn-ko Sî-tun, tui Sṳ̍p-yip tsón-to Kâ-li-li-fù.

7:32 Yû ngìn tai yit-ke yu lûng yu á ke ngìn lòi tshîn-tshiu Kì; khiù Yâ-sû vi kì on-sú.

7:33 Yâ-sû tai kì lì-khôi tsung-ngìn, to sùn-thèu hi, yung tshṳ-kâ ke sú-tsṳ́ tham kì ke ngí-kûng, yu yung héu-suí kò kì ke sa̍t-mà.

7:34 Yâ-sû ngo-thèu mong-thiên, tshṳ̂m-tshṳ̂m théu yit-héu thai-hi, tshiu tui kì kóng : “Ngì-fat-thai !” Yi-sṳ tshiu-he “Tá-khôi-lòi.”

7:35 Ke ngìn ke sûng-ngí tshiu tá-khôi-lòi, sa̍t-mà-kîn ya ngiung-hâ-lòi ,kì tshiu khôi-khéu kóng-fa.

7:36 Yâ-sû fûn-fu kì-têu m̀-hó tsiông liá-hong sṳ kóng pûn ngìn tî; m̀-ku Kì ye̍t fûn-fu, kì-têu tshiu ye̍t siên-tshòn.

7:37 Thâng-tó ke ngìn tshiu sṳ̍p-fûn khì-kuai, kóng : “Kì tak-yong sṳ-tshìn tshiòn-phu tso-to án-hó ! Kì ya sṳ́ ngí-lûng ke ngìn thâng-tó, á-è kóng-fa.”