《客語白話字聖經試讀版》

| | | 轉寄

Mâ-khó Fuk-yîm thi 7 tsông_02 Yit-ke Ngoi-pâng Fu-ńg ke Sin-sîm

7:24 Yâ-sû tshiùng ke thi-fông lì-khôi, tshiu ngi̍p Thai-ngì-sàng fu-khiun ke thi-fông, Kì he̍t tshai yit-ke ngìn-kâ, mò oi pûn ngìn tî, m̀-ku yún-tshòng m̀-he̍t.

7:25 Yû yit-ke fu-ngìn-kâ, kì-ke moi-é pûn sià-lìn fu-sṳ̂n, thâng-tó Yâ-sû ke sṳ, tshiu lòi kien Kì, khuí tshai Kì ke kiok-tshièn.

7:26 Liá-ke fu-ngìn-kâ he ngoi-kuet-ngìn, tshai Si-li-â ke Fî-nì-kî tshut-se ke. Kì tshiu khiù Yâ-sû tsiông kì moi-é sṳ̂n-song ke liá-têu kuí kón-tshut-hi.

7:27 Yâ-sû tshiu lâu kì kóng : “Oi pûn tsṳ́-ńg siên sṳ̍t-páu; yîn-vi nâ liá-têu tsṳ́-ńg ke piáng-è thiáu pûn kéu-é sṳ̍t he m̀-tsho̍k ke.”

7:28 Ke fu-ngìn-kâ en Kì kóng : “Tsú â ! Liá-he mò m̀-tsho̍k, tsúng-he tsok-tái-hâ ke kéu-é me sṳ̍t tsṳ́-ńg só tshûn ke piáng-sui-é â !”

7:29 Yâ-sû tshiu lâu kì kóng : “Yîn-vi ngì liá-ki fa, ngì hó tsón-hi; kuí yí-kîn tshiùng ngiâ moi-é sṳ̂n-song tshut-hi-lé.”

7:30 Ke fu-ngìn-kâ tshiu tsón-hi kì-ke vuk-kâ, khon-tó moi-é soi tshai mìn-tshòng-táng; kuí yí-kîn tshut-hi-lé.