油桐花ke思念【前期文章索引】

Tshìm,yit-ke tsông-ha...尋,一個庄下

2011.01.16

Tshìm,yit-ke tsông-ha

尋,一個庄下

yit-ke mung-sióng ke só-tshai

一個夢想ke所在

Tshiáng-mun kâng-thièn-ngìn...請問耕田人

2011.01.09

mò thù-thi ke oi-lien

mò土地ke愛戀

mò theu-hi ke sên-miang

mò敨氣ke生命

Sû-tûng-hi...收冬戲

2011.01.02

Thèu-lài-lài

頭犁犁

kot-hí

割起

m̀ tsen-tsṳ ke vò-kuk

m̀增志ke禾穀

Mò tá-yo̍k-é ke tshoi-yèn...Mò打藥仔ke菜園

2010.12.26

Mò tá-yo̍k-é ke tshoi-yèn

Mò打藥仔ke菜園

yû tá-tôi ke tshiâng-tshùng-è

yû打堆ke青蟲仔

phà-ko-lòi khie̍t-ko-hi

爬過來 蹶過去

Thi-yit-pài tsung-tshoi...第一擺種菜

2010.12.19

thi-yit-pài

第一擺

to ngà ke sú-thèu-hong

到吾ke手頭項

Ngi-làng-làng-sâm-ngièn ke tshiû-tûng...2003年ke秋冬

2010.12.12

Mí-kuk tso ke tsa-tan

米穀做ke炸彈

ti fàn-yùng ke thòi-pet

ti繁榮ke台北

hàn-tshok-tshok ke kûng-yèn

閒綽綽ke公園

Sat-mâng khôi-fâ

煞猛開花

Yit-khiû thièn,yit-sên-ngìn...一坵田,一生人

2010.10.31

Yit-sên-ngìn

一生人

kâng yit-khiû thièn

耕一坵田

Kiok-thèu-pit...钁頭筆

2010.10.24

Sat-mâng ke kiok-thèu

煞猛ke钁頭

kói-tshut sên-miang ke ngièn-thèu

改出生命ke源頭

理想ke熱度...Lî-sióng ke ngie̍t-thu

2010.10.10

thai-mà-kú-sâng lî-sióng ke heu-sâng

大嬤牯聲理想ke後生

tân-tshiang kí-pî-é mí-tsiú-thèu
單淨幾杯仔米酒頭

ngiàm-piên tiet-lo̍k hien-sṳ̍t ke fan-tsen hâ

黏邊跌落現實ke飯甑下

Tiau ǹg-è...釣魚仔

2010.09.26

Tiau yit-phàn tshiâng-sân

釣一盤青山

tiau yit-thiàu liu̍k-suí

釣一條綠水

Tá suí-phiu-é...打水漂仔

2010.09.19

Suí-phiu-é tá-hí

水漂仔打起

thùng-ngièn ke long-fâ

童年ke浪花

Hò-pa...河壩

2010.09.12

tiâm-tiâm-é tiau-hí

恬恬仔釣起

yit-phien tiâm-tshin

一片恬靜

kuî-hâ-tsu ke tshṳ-yù

歸下晝ke自由

Yit-tshṳ̍t sióng-oi...一直想oi

2010.08.29

Yit-tshṳ̍t sióng-oi

一直想oi

Khiên-tén ngì lòi hàng

牽等你來行

Ngìn-sên thi-thù ...人生地圖

2010.08.22

Thi-thù tshai tshṳ-kâ ke ngó-hói tsûng

地圖在自家ke腦海中

Fat-fat ke thiên-khûng...闊闊ke天空

2010.08.15

Tsin sióng oi tshìm

盡想oi尋

yit-ke thiên-thi

一個天地

Hàng-tsón hòn-ya ke sân-lu-hong...行轉寒夜ke山路項

2010.08.08

Ám-ya ke hòn-fûng

暗夜ke寒風

tshôi-siáng-liàu tsiu-tsui ke sîm-thèu

吹醒了酒醉ke心頭

Tsun-kiêu-suí...圳溝水

2010.08.01

yit-thiàu yit-thiàu kiên-nai ke suí-kiêu

一條一條艱耐ke水溝

yit-thiàu yit-thiàu yû-tshìn ke thièn-suí

一條一條有情ke田水

Làn-sâ-pa...攔砂壩

2010.07.25

Vûn-yù ke suí

溫柔ke水

fa-tso hiûng-ok ke mên-su

化做兇惡ke猛獸

Hó-tet ngì vang-hâ-lòi——ki ló-pûng-su ke sí lâu sâng...好得你橫下來——記老楓樹ke死lâu生

2010.07.18

br>

Sé-sâm-hâng...洗衫坑

2010.07.10

坑水流啊流

tsúng-he

總he

liù-m̀-he̍t tsṳ-kâ ke tshiang-li

留m̀核自家ke淨利

Song-kham-é ke ló-yù-khiu̍k...上崁仔ke老郵局

2010.07.04

Tshṳ ngì thui-hiû ko-heu
自你退休過後

Lu̍k-tshòng...鹿場

2010.06.27

thèn-tén Sṳ̀n-siên ke kiok-tsiak

跈等神仙ke腳跡

ti Lu̍k-tshòng man-phu

ti鹿場漫步

Kâ-lî-sân ke sîm-tshìn...加里山下ke心情

2010.06.20

m̀ tî ngióng-pân ke tsṳ́-sûn
m̀知樣般ke子孫
kám-thung-m̀-hí su̍k-sṳ ke nài-mi
感動m̀起熟識ke泥味

ku-hiông...故鄉

2010.06.13

Tan-he tsúng yû ngìn voi mun
但he總有人會問
ku-hiông ti nai-vi
故鄉ti奈位

Eu-fó...熰火

2010.01.02

sêu-sí

燒死

vùn-mìn-ngìn ke lâng-mok

文明人ke冷漠

Kîn-thèu….根頭

2009.07.12

Tshai tshhi5-liòng ke thi-nài-hâ
在淒涼ke地泥下
Tiâm-tiâm-é sṳ̂-kháu
恬恬仔思考

Liòng-su-hâ….涼樹下

2009.06.28

Tshai tsú-ngìn pien-lòi-pien-hi ke mien-set tsûng

在主人變來變去个面色中

Mong-sióng tshṳ-kâ ke ngìn-kiet

望想自家个人格

Kâ-pî vùn-fa….咖啡文化

2009.06.14

Yit-pî pak-ńg là
一杯百五啦
Nak-sí-ngìn ke phiên-ngì
謔死人ke便宜

Hàng-ko nàm-tsông kiê-lu-thèu.... 行過南庄街路頭

2009.05.31

Tiam-mien yit-kiên yit-kiên khôi 店面一間一間開
Sên-lî yit-ngit yit-ngit lòi 生理一日一日來
「Ngìn-hak,oi-mai má-kai」 「人客,愛買麼介?」

Tiám yit -luî fó.... 點一蕊火

2009.05.24

Liá tiám-tiám ke hî-mong tsṳ̂ fó
這點點ke希望之火
Voi tiám-hí mî yit-sà ngìn ke ngie̍t-tshìn
會點起每一儕人ke熱情

Tû-sṳ yin-siong....都市印象

2009.05.17

Ke mò-théu-hi ke thi-fông
該無透氣ke地方
Ke mò-sên-miang ke só-tshai
該無生命ke所在

Tshó-thi ke sâng-yîm.... 草地ke聲音

2009.05.10

Khon m̀ sông-nién ke tshâ-tshièn-tshó
看毋上眼ke車前草
Me yû kám-thung ke yáng-siong
咩有感動ke影像

Thai-fùng-fâ ke sṳ̂-ngiam....大紅花ke思念

2009.04.12

Fùng-fùng ke thai-fùng-fâ
紅紅ke大紅花
Tsêu tsón kí tô ku-hiông ngìn
招轉幾多故鄉人
Hàng tsón thùng-ngièn ke ló vuk-khâ
行轉童年ke老屋家 br>

Ên lòi hi hò-pa...Ên來去河壩

2009.03.29

Ên lòi hi hò-pa
Ên來去河壩
lòi hi hò-pa
來去河壩

Tshà-thìn-hâ...茶亭下

2009.03.15

Thâng-kóng thèu-pái
聽講頭擺
oi hi sân-táng ke pan-lu-sùn
oi去山頂ke半路唇
m̀-tî yû kí-tô tshà-thìn
m̀知有幾多茶亭

Kâ-tûng-su-hâ...茄苳樹下

2009.03.01

Kâ-tûng-su-hâ hí-tsam ke só-tshai
茄苳樹下 起站ke所在

Kói-tsut-sún...改竹筍

2009.02.15

liu̍k-tsuk sâng-tshut sên-fa̍t-fi
綠竹生出生活費
mà-tsut tsêu-lòi tsu-tshak-tshièn
麻竹招來註冊錢

Thiên-kûng lo̍k-suí..天公落水

2009.02.01

Thiên-kûng tiâm-tiâm-é lo̍k-hâ
天公恬恬仔落下
tshṳ̀-pî ke muk-tsṳp
慈悲ke目汁

Fú-kuâ ke sióng-mong...苦瓜ke想望

2009.01.18

kiok-hâ...yû mong-m̀-tet kiak-kiak thâi-sông-hi ke kuâ-thè
腳下...有望m̀得遽遽递上去ke瓜藤
mien-táng...yû tén-m̀-tet sat-sat khôi-tshut-lòi ke vòng-fâ
面頂...有等m̀得殺殺開出來ke黃花
hàn-yû yit-thiàu-yit-thiàu ngióng-pân tet-ngìn-siak ke fú-kuâ
還有一條一條樣般得人惜ke苦瓜

Thú-moi,hàn-ki-tet...土妹,還記得

2009.01.04

soi khiung-kiên ke mìn-tshòng
睡共間ke眠床
yû ên-lí
有ên俚
pot-mung ke seu-yùng
發夢ke笑容

ke-thiàu thâu-lú...該條thâu-lú

2008.12.21

ke-thiàu thai-thai-thiàu ke thâu-lú
該條大大條ke thâu-lú
tsúng-he pâu-tén ngài se-se-lia̍p ke vû-sṳ̂n
總he包等ngài細細粒ke無身

Ńg-ngièn-sên ke sèu-li...五年生ke愁慮

2008.12.14

Ngì tiám-hí sèn-tshi ke yên
你點起生趣ke煙
sióng oi fó-fa mò-liàu ke sên-fat
想oi火化無聊ke生活

ngiâm lá-sap ke ló-â-pak...拈垃圾ke老阿伯

2008.11.30

yung yit-sûng tá-tsap yu tsiu-phì ke sú-tsáu
用一雙打摺又皺皮ke手爪
tshûn-ngi̍p mò-ngìn-kám-khon ke sṳ-kie
伸入無人敢看ke世界

Kûng-tshâ pâ-sṳ...公車巴士

2008.11.16

tsai-sông yit-kî-yit-kî ngang-kau ke kut-thèu
載上一支一支硬鉸ke骨頭
………………sû-sûng ke kiok-kut
……………….酥鬆ke腳骨
Tak-tsam thìn-thô
逐站停拖
tsai-ngi̍p yit-te-yit-te tsiu-tsiu ke mien-phì
載入一垤一垤皺皺ke面皮
………………tá-tsap ke soi-ngie̍t
………………打摺ke歲月

Pat-ngie̍t-pan...八月半

2008.11.02

Kí-tô-pái thi-thûng yèu-ko
幾多擺地動搖過
ló-vuk
老屋
khon-m̀-tó thòn-yèn ke ngie̍t-kông
看m̀著團圓ke月光

Ngit-thèu,ngie̍t-kông,thèu-pái...日頭,月光,頭擺

2008.10.19

thèu-ko ke ku-sṳ
頭過ke故事
kiêu-tshut â-mê
鉤出阿姆
sûng-liùng ke muk-tsṳp
雙流ke目汁

Hàng to Yu̍k-fa-thòng...行到育化堂

2008.10.05

se-sa̍k-kù lâu fùng-ngà-sak
細石牯lâu紅瓦析
sṳt-lo̍k
失落
tshai mò-ngìn-tsia-vun ke khung-tsiak
在無人借問ke空跡

Am-ya ke fûng-kín...暗夜ke風景

2008.09.21

Fó-tsho̍k ke thien-sṳ
火著ke電視
muk-sep ke kiéu
目澀ke狗

Yù-thùng-fâ...油桐花

2008.09.07

it-thèu yit-thèu ke yù-thùng
一頭一頭ke油桐
sâng-tshut
生出
mân-phiàng ke sióng-ngiam
滿坪ke想念

Yù-thùng-su...油桐樹

2008.08.24

Yù-thùng-su-táng
油桐樹頂
sia-lòi yit-khùn yù-lam ke muk-fâ
瀉來一群遊覽ke目花

a-mê ke hàm-tshoi...阿姆ke鹹菜

2008.08.21

vi yit-sên-ngìn lò-luk ke â-mê
為一生人勞碌ke阿姆
ngi̍p-lo̍k yit-âng yit-âng ke hiông-phuk-tshôi
入落一盎一盎ke香覆菜

Hap-kin-phìn-ôn...合境平安

2008.08.10

Màn-kiè-lu ke vù-yên
滿街路ke烏煙
màn-kiè-lu ke hi
滿街路ke氣
tsṳ́-yû khièn-sṳ̀n ke sin-thù
只有虔誠ke信徒
pâu-yùng
包容

Hak-kâ-tsông...客家庄

2008.07.27

lu-sùn-hong siông-tù-thèu ke án-voi-tsó
路唇項相堵頭ke恁會早

Tsông-ha ke fûng...庄下ke風

2008.07.13

Tsông-ha ke fûng
庄下ke風
mî-mî-é tshôi
微微仔吹

Am-ya ke sîm-kôn-thèu...暗夜ke心肝頭

2008.06.29

Ya hàng-ngi̍p liàu vuk-tú
夜行入了屋肚
thêu-thêu-è khie̍t-sông
偷偷仔蹶上
yâ-ôi ke sîm-kôn-thèu
爺女哀ke心肝頭

自序 寫詩仔

2008.06.15

寫詩仔,he因為先生ke鼓勵,厥ke精神、思辯、觀念,深深遐到ngài這隻山肚ke細猴仔。

范文芳教授 序

2008.06.01

2004年ke台灣春天,桂竹筍就oi當出了,油桐花就oi隨時鬧台台綻放山排,阿帆牯又oi出詩集了。

Yù-thùng-fâ ke sṳ̂-ngiam...油桐花下ke思念

2008.05.18

Fûng tshôi-lòi
風吹來
Mân phi-kûng ke tshîng-hiông
滿鼻公ke清香