戀戀台灣客家文學【前期文章索引】

小說:〈打扮〉(8)

2019.01.20

He啊!Ên早就講好,假使ngài做得轉去苗栗,en就oi結婚。

小說:〈打扮〉(7)

2019.01.13

Kì mo來,麼人lâu ngài用客話譫哆nò?

小說:〈打扮〉(6)

2019.01.06

「先生,等到搬過去,ngâ教室lâu ngiâ辦公室就ti隔壁定定耶!」

青紅燈

2018.12.30

青色ke葉仔
紅色ke風

Sâm-sṳt

2018.12.23

sṳt-ngi ngie̍t ngi-sṳt-pat,
ngài voi ki-tet,
lo̍k-siet ko-heu,
khôi-fâ,
tá-tsṳ́.

小說:〈打扮〉(5)

2018.12.16

煩惱變多,快樂ya變多,生命變當精彩。

小說:〈打扮〉(4)

2018.12.09

「先生您做得看一下ngài mò?」

小說:〈打扮〉(3)

2018.12.02

唉!Liá細人仔到底ti想麼个nò?

埤塘

2018.11.25

魚仔泅過
月光過家

小說:〈打扮〉(2)

2018.11.18

有人講笑,講前世mò修正會做國文先生,日日夜夜yû改m̀忒ke作文。

小說:〈打扮〉(1)

2018.11.04

朝晨七點,恬靜ke國文辦公室,因為kì,鬧熱起來。

蛇哥

2018.10.21

彎彎斡斡這一生人

吂識變老

2018.09.23

烏金烏金ke頭那毛 佢兜講
笑起來目珠像彎彎ke月光

Ha-ha-kiang

2018.09.02

Yit-ha thai yit-ha se

審判

2018.08.12

空忒ke袋仔

失落

選擇

2018.08.05

朋友想咧當久,總算辭忒頭路。

2018.07.15

有人作戲 有人看戲

玫瑰

2018.07.08

目汁mò色
水過mò聲
從來m̀識斡頭尋玫瑰

信仔

2018.04.04

寫封信pûn你
mò奈
情長紙短

秋水

2018.03.14

三四月天 念等秋水

念想

2017.11.02

記得
he一領水衣
輕鬆快樂

生活

2016.12.25

青色ke粉牌/白色ke粉筆/還有得人驚ke口瀾水

囥人尋

2012.01.22

  清明時節雨紛紛,黃有德坐等倈仔ke車,惦惦看窗外變換不停ke世界。六十零歲ke佢,看著ke,毋單he時時變換ke景色,佢看著ke he一波波現時洗去一幕幕ke過去,就像一部人生電影,ti淨敢mò聲噭哆ke天地不停上演。

Muk-tsṳp-fâ...目汁花

2011.08.21

Fâ tshiu án-nè khôi le

花就án-nè開咧

khôi tshai ngà mien

開tshai吾面

桐花新娘(8)

2011.03.20

  桐花雪緊落緊落,正知風又吹了過來。

桐花新娘(7)

2011.03.13

  該央時,佢想:「可惜án幸福ke新娘捧花,風一吹,續散忒,散做滿山雪。」

桐花新娘(6)

2011.03.06

  「哈哈!人家講油桐花像雪,ngài看佢一團一團,kha像新娘捧花。」

桐花新娘(5)

2011.02.27

  佢搖頭:「Ngài認識ke『范秋妹』he七十零歲ke阿婆,he吾阿姐婆,這下kha mò人安這名啦!」

桐花新娘(4)

2011.02.20

  落雪咧!

  秋妹拈起一蕊蕊ke桐花,千頭萬緒m̀知oi仰仔排解。

桐花新娘(3)

2011.02.13

  忽然,佢聽著當遙遠ke聲,當像緊走過來緊對佢喊:「秋妹!」

桐花新娘(2)

2011.02.06

  「嚇!」秋妹對桐花樹後背衝出來嚇志風,志風mò搭佢,直接愛穿過桐花林轉去。秋妹mò想著佢會恁冷淡,煞煞揪等厥袖仔m̀肯放:「啊啊!你莫án-nè啦!」

桐花新娘(1)

2011.01.30

  風m̀知tui nái吹過來,pûn滿樹桐花一蕊蕊飛到秋妹身項,像一領雪白ke新娘衫,lâu佢打扮到像新嫁娘。M̀過,這位「新娘」完全m̀知這件事情,做佢安詳幸福ke ti該油桐樹下睡當晝。

Tshìm...尋

2010.10.17

Am-ya

暗夜

yit-tiám sên-kông

一點星光

Mò?...無?

2010.04.18

vân-lòi-vat-hi ke vun-ho

彎來斡去ke問號

tshiong thiet-kiêu

像鐵鉤

hén-hén tshiuk ngi̍p sîm

狠狠tshiuk入心

Nun-sâng tshong ló-khiuk...嫩聲唱老曲

2010.04.04

tshung-tsṳ̂n ke muk-tsû yung tshṳ-kâ fông-sṳ́ khon thai-ngìn sṳ-kie
純真ke目珠 用自家方式看大人世界

Âi-hièn...挨弦

2009.11.22

Âi-hièn
挨弦
am-ya ke ngìm-tshong
暗夜ke吟唱

三角效應

2009.07.26

逐條生命都he愛珍惜ke,只有珍惜,正了解愛尊重。

態度

2009.07.12

一ke人,看佢會成功抑he失敗,看佢做事ke態度就知。

換角度看世界

2009.06.31

有時節換一種角度,就會看到無共樣个世界。

ngài

2009.06.28

Ki-tet liá tsṳ̂-kui ke yîm-tsiet
記得這珍貴ke音節
tshiu he “ngài” tshùn-tshai ke yi-ngi
就he「ngài」存在ke意義

fàn...煩

2009.06.14

Liá-he hèu-lièn-thèu yi-hó fat-tshut ke yîm-tsiet
Liá-he喉嗹頭異好發出ke音節

tà po-ko...打報告

2009.05.31

Lâu tshṳ-kâ khû ngi̍p si-kok se-se ke thien-nó
Lâu自家khû入四角細細ke電腦

To-sú ke ngit-è...倒數ke日仔

2009.05.17

to-sú ke ngit-è,he vi-lòi?Ya-he sán-phit hien-sṳ̍t?
倒數ke日仔,he未來?Ya-he閃避現實?

Lòng lòi leh...狼來咧

2009.05.03

Lòng lòi leh Lòng lòi leh
狼來咧 狼來咧
hên lióng-pái phien lióng-pái 喊兩擺 騙兩擺

hàm-tshoi ngìn-sên...鹹菜人生

2009.04.19

Tshiâng-tshûn
青春
tshiu tshiong yit-thèu-thèu tshiâng-yù-yù ke kie-tshoi
就像一頭頭青油油ke芥菜

Ngì ke mien...你ke面

2009.04.05

thèn-tén yùn ke lòi-hi
跈等雲ke來去
ngài khon-tó fâ ke khôi-lo̍k
我看到花ke開落

Khôi-sṳ́...開始

2009.03.22

Yit-sit-pan-sit
一息半息
ngì ke khong-ngi
你ke抗議

Sṳ̀-kiên...時間

2009.02.22

sṳ̀-kiên he yit-héu tshṳ̂m-tsiáng
時間he一口深井

Vòng-ya̍p...黃葉

2009.02.08

Fûng vi ngì ke vòng
風為你个黃
tshṳ-tó pî-sông
tshṳ-tó悲傷

Mî-nùng yên-ngia̍p...美濃菸業

2009.01.04

Tshiâng-tshiâng ke yên-thièn
青青ke菸田
tshiâng-tshiâng ke ki-yi
青青ke記憶