《原鄉.夜合》 客語詩集【前期文章索引】

阿儀同福佬妹 Â ngì thùng ho ló moi

2009.10.04

該隻福佬妹
Ke tsak ho ló moi
坐佇墓地唇
Tshô thê mu thi sùn

埋葬在河底ke少年Mài tsong tshai hò tái ke seu ngiàn

2009.09.20

ngài後生時節ke一部份生命
Ngài heu sâng sṳ̀ tsiet ke yit phu fun sên miang
儘久儘久以前就埋葬佇地泥底下
Tshin kiú tshin kiú yî tshièn tshiu mài tsong thê thi nài tái hâ

客人花 Hak ngìn fâ

2009.09.06

日日夜夜
Ngit ngit ya ya
客家人ke生命花謝了又開
Hak kâ ngìn ke sên miang fâ tshia liáu yu khôi

老弟阿貴淞 Ló thâi â kui tshiùng

2009.08.23

面相看起來蓋像老人家
Mien siong khon hí lòi koi tshiong ló ngìn kâ
還小就分人喊做老牯
Vàn se tshiu pûn ngìn ham tso ló kú

看海 Khon hói

2009.08.09

想到了,就騎自轉車去看海
Sióng tó è, tshiu khì tshṳ tsón tshâ hi khon hói
海像知己ke朋友對我講沒停
Hói tshiong tî kí ke phèn yû tui ngài kóng mò thìn

羊尾仔看詩 Yòng mî é khon sṳ̂

2009.07.26

一隻羊尾仔
Yit tsak yòng mî é
停立睡蓮面上
Thìn li̍p soi lièn mien hong

時間ke身影 Sṳ̀ kiân ke sṳ̂n yáng

2009.07.12

響著滴滴答答ke腳步聲
Hióng tén ti ti ta ta ke kiok phu sâng
無形也無跡
Mò hìn yâ mò tsiak

時間ke網床 Sṳ̀ kiân ke mióng tshòng

2009.06.28

時間牽著長長ke幼絲
Sṳ̀ kiân khiân tén tshòng tshòng ke yu sî
編織軟爽ke網床
Piên tsṳt ngiôn sóng ke mióng tshòng

臨暗ke樹林 Lìm am ke su lìm

2009.06.14

樹枝上ke鳥仔
Su kî hong ke tiâu é
放聲大喊愛侶ke名仔
Piong sâng thai hêm oi lí ke miàng é

世間門 Sṳ kiân mùn

2009.05.31

拚老命尋來源ke秘密
Pia ló miang tshìm lòi ngiàn ke pi me̍t
人世間喜樂哀愁ke山門
Ngìn sṳ kiân hí lo̍k ôi sèu ke sân mùn

光ke信仰 Kông ke sin yóng

2009.05.17

黑雲後ke日頭
Vû yùn heu ke ngit thèu
遠遠傳來開花ke信仰
Yán yán tshòng lòi khôi fâ ke sin yóng

愛 Oi

2009.05.03

沒瞭解愛ke年紀
Mò liáu kiái oi ke ngiàn kí
放心去愛全世界
Fong sîm hi oi tshiòn sṳ kiai

雨中ke美濃 Yí tsûng ke Mì Nùng

2009.04.19

hàng-ngi̍p yí-tsûng ke Mì-nùng sân-kú
行入雨中ke美濃山谷
tshûn-sú ngiàng-tsiap ke liu̍k-set sân-mak
伸手迎接ke綠色山脈 tshûn sú ngiàng tsiap ke liu̍k set sân mak

田舍臨暗 Thièn sa lìm am

2009.04.05

煮熟ke紅日頭
Tsú su̍k ke ngit tèu
龜做一粒大圓粄
Kuî tso yit lia̍p thai yàn pán

平埔福佬客家台灣人 Phìn Phû Ho Ló Hak Kâ Thòi Vân ngìn

2009.03.22

纏著我身上
Tshàn tén ngài sṳ̂n hong
平埔福佬客家結結相連
Phìn Phû Ho Ló Hak Kâ kiat kiat siông lièn

六堆客家人 Liuk tuî Hak Kâ ngìn

2009.03.08

好讀書又清淨ke客家人
Hau thu̍k sû yu tshîn tshiang ke Hak Kâ ngìn
毋好忘了客家話
M̀ hó mong liáu Hak Kâ fa

客家話 Hak Kâ fa

2009.02.22

係麼人
He mán ngìn
滅絕台灣客家話
Me̍t tshiet Thòi Vân Hak Kâ fa

溝背庄ke外阿婆 Kiêu Poi tsông ke ngoi â phò

2009.02.08

還小去外阿婆屋家
Vàn se hi ngoi â phò vuk khâ
每日邀朋友灌土狗仔
Mî ngit yêu phèn yû kon thú kiéu é

平埔客家阿婆 Phìn Phû Hak Kâ â phò

2009.01.25

消失ke平埔族ke老婦人家
Sêu sṳt ke Phìn Phû tshu̍k ke ló fu ngìn kâ
流落佇客家人屋家
Liù lo̍k thê Hak Kâ ngìn vuk khâ

下六根步月樓保衛戰 Hâ Liuk Kîn phu ngia̍t lèu pó vi tsan

2009.01.11

台灣變天
Thòi Vân pien thiên
日本人要來管台灣人了
Ngit Pún ngìn oi lòi kón Thòi Vân ngìn nè

蕭家屋前竹頭樹 Sêu kâ vuk tshièn tsuk thèu su

2008.12.28

財富像水流入來
Tshòi fu tshiong suí liù ngi̍p lòi
落腳六根起大屋
Lo̍k kiok Liuk Kîn hí thai vuk

假使美濃會起水庫 Ká sṳ̀ Mì Nùng voi hí suí khu

2008.12.14

半夜醒來
Pan ya siáng lòi
會聽到河壩噭泣ke悲聲
Voi thâng tó hò pa keu tsṳ̂ ke pî sâng

冬夜ke面帕粄-記白色年代 Tûng ya ke mien pha pán-ki phat set ngiàn thoi

2008.11.30

台灣ke白色恐怖年代
Thòi Vân ke pha̍k set khiúng pu ngiàn thoi
盡多讀書人分人獵殺
Tshin tô thuk sû ngìn pûn ngìn liet sat

肖應 Seu Yin

2008.11.16

著一領油粕粕ke爛衫褲
Tsok yit liâng yù tsi tsi ke lan sâm fu
頭腦毛長到膝頭
Thèu nà mô tshòng to tshit thèu

發香先生 Fat hiông sîn sâng

2008.11.02

半路竹林屋ke發香先生
Pan lu tsuk lìm vuk ke Fat hiông sîn sâng
台北醫專畢業後就歸鄉下
Thòi pet yî tsôn pit ngia̍p heu tshiu kuî hiông ha

秋夜放田水 Tshiû ya piong thièn suí

2008.10.19

風吹過田坵尾ke竹頭樹
Fûng tshôi ko thièn khiû mî ke tsuk thèu su
盡多小鬼佇竹葉尾喊我等
Tshin tô se kuí thê tsuk ya̍p mî hêm ngài tên

阿妹看人搞烏龍仔... moi khon ngìn káu vû liùng é

2008.10.05

大當晝,大人睡目
Theu tông tsu,thai ngìn soi mu̍k
細人仔偷偷走去伯公樹下搞烏龍仔
Se ngìn né thêu thêu tséu hi pak kûng su hâ káu vû liùng é

熱天當晝...Ngia̍t thiên tông tsu

2008.09.21

狗仔哈呀哈
Kiéu é ha a ha
目珠失神看著人
Mu̍k tsû sṳt sṳ̀n khon tén ngìn

割禾仔/Kot vò é

2008.09.07

大日頭下
Thai ngit thèu hâ
男仔人戴笠mà脫去上衣
Nàm mé ngìn tai lip mà thot het song yî

清早ke圳溝滣/Tshîn tsó ke tsun kiêu sùn

2008.08.24

br>

夜合-獻分妻同客家婦女

2008.08.10

夜合
Ya ha̍p
花蕊全開
Fâ luî tshiòn khôi

台灣菊蘭-詩送葉菊蘭

2008.07.27

請愛我等ke台灣
Tshiáng oi ngài tên ke Thòi Vân
永遠ke台灣
Yún yán ke Thòi Vân

阿桂姐

2008.07.13

笑起來
Seu hí lòi
像一蕊又一蕊初開ke曇花
Tshiong yit luî yu yit luí tshû khôi ke thàm fâ

背榖走相趜e細妹é

2008.06.29

半笑半噱
Pan seu pan nak
赤腳馬踏行歸來
Tshak kiok mâ tha̍p hàng kuî lòi

去高雄賣粄仔ke阿嫂

2008.06.15

沒禮拜沒年節
Mò lî-pai mò ngiàn-tsiet
每日暗晡收攤後
Mî ngit am pû sû tâm heu

故鄉ke老庄頭

2008.06.01

還小時節老人家常常講起
Fàn se sṳ̀ tsiet ló͘ ngìn kâ sòng sòng kóng hí
三山國王廟ke山神
Sâm sân kuet vòng meu ke sân sṳ̀n

將「原鄉.夜合」以「羅馬拼音」呈現之感言

2008.05.18

曾醫師為tio̍h beh hō͘ koh-khah tsē人了解客家文化之美,試探以「羅馬拼音」對照ê方式來koh再版tsit本詩集。

產婆踏話頭─序曾貴海客語詩集《原鄉.夜合》

2008.05.04

南方教父曾貴海醫師ê客語詩集《原鄉.夜合》beh出漢字kap白話字對照版lah!