《蘭軒小築》

| | | 轉寄

Yi ...憶

Yòng-me-me, yòng-me-me, sṳ̍p-pat-se

羊咩咩,羊咩咩,十八歲

tshô fó-tshâ, tsón moi-kâ

坐火車,轉妹家

lióng téu mí, tá tshî-pâ

兩斗米,打tshî-pâ

mò thòng hó mun, mun nài-sâ

mò糖好搵,搵泥沙

Ngài sióng tshong liá-sú thùng-yèu-kô-é pûn ngì thâng

Ngài想唱liá首童謠歌仔pûn ngì聽

Tshai ngie̍t-kông-fâ-fâ ke am-pû-thèu

在月光華華ke暗晡頭

ngì yû thâng-tó mak

ngì有聽到mak